Verlaging N-gebruiksnorm in ‘met nutriënten verontreinigende gebieden’

De ‘met nutriëntenverontreinigde gebieden’ zijn uitgebreid. Dit zijn naast de Zuidelijke en Centrale zand- en lössgronden, ook de gebieden in de waterschappen Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta.

Daarmee is in 2023 zo’n 42% van het Nederlands landbouwareaal aangewezen als ‘verontreinigd gebied’. De aanwijzing van deze gebieden heeft vooral te maken met de oppervlaktewaterkwaliteit.

Op 1 januari 2024 moet een definitieve aanwijzing van deze gebieden hebben plaatsgevonden. In deze gebieden zal de gebruiksnorm gradueel worden verlaagd naar uiteindelijk minus 20% per 1 januari 2025 ten opzichte van de gebruiksnormen zoals in het 7e APN. In eerste instantie betekent dit vooral (in 2023 en 2024) dat er voor de dierlijke sectoren minder mogelijkheden zijn om mest uit te rijden in deze gebieden. Voor de plantaardige sector heeft de korting op de N-gebruiksnorm vanaf 2025 een zeer grote impact.
(Bron: LTO Vakgroep Bomen en vaste planten - LLTB - LTO Noord – ZLTO)