Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
25 mei 2022

Gevolgen 7e actieprogramma en nieuw GLB

Met het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) staan er vanaf 2023 veel veranderingen op stapel op het gebied van het mestbeleid en de betalingsrechten. In dit artikel belichten we de belangrijkste wijzigingen.

Mestbeleid

Vanaf januari 2023 wijzigt het mestbeleid als gevolg van het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn.
Belangrijke veranderingen binnen het 7e AP zijn:

  • Teeltvrije zone van 2 meter langs sloten tot maximaal 5% van het totale perceel. Dit verkleint de plaatsingsruimte van mest. Mogelijk heeft het ook effect op de mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid.
  • Het uitrijden van drijfmest op bouwland wordt verlaat van 15 februari naar 15 maart.
  • Na 1 augustus mag nog maar een beperkte hoeveelheid drijfmest op bouwland worden uitgereden.
  • Verplichte gewasrotatie op bouwland en op zand- en lössgrond éénmaal per 4 jaar (tussen 2023-2027) teelt van een rustgewas.
  • Vastgestelde minimale hoeveelheid (blijvend) grasland voor graasdierbedrijven (melk- en vleesvee).

Hoewel er nog veel onzekerheid is over de exacte invulling van de nieuwe regelgeving is wel duidelijk dat de diverse maatregelen een behoorlijke impact kunnen hebben op onder andere het bouwplan van individuele bedrijven.

Nieuw GLB

Vanaf 31 december 2022 komen de betalingsrechten van het huidige GLB te vervallen. De regels voor het premiestelsel in het nieuwe GLB worden naar verwachting deze zomer definitief vastgesteld. Het stelsel zal bestaan uit:

  • Basispremie; waarvoor aan basis-conditionaliteiten moet worden voldaan. Deze conditionaliteiten komen grotendeels overeen met de verplichtingen uit het 7e AP. De basispremie is lager dan de huidige uitbetaling van de toeslagrechten.
  • Eco-regelingen; als aanvulling op de basispremie kun je een extra hectaretoeslag ontvangen. Per thema (klimaat, bodem/lucht, water, landschap en biodiversiteit) zijn er punten te behalen. Bedrijven die op elk thema aan de instapeis voldoen kunnen op basis van eco-activiteiten een bronzen, zilveren of gouden premie krijgen.
  • ANLb; naast de eco-regelingen blijft het mogelijk om via agrarische collectieven gebiedsgerichte subsidies aan te vragen.

U zult als ondernemer bedrijfsspecifieke keuzes moeten maken op basis van de regelingen die voor jouw interessant zijn. AR Bedrijfsontwikkeling volgt de uitwerking van al deze veranderingen op de voet en houdt joue op de hoogte via bijeenkomsten en media.

Meer informatie

De adviseurs van AR Bedrijfsontwikkeling adviseren je graag over de mogelijkheden binnen je bedrijf. Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of neem contact op met Dik-Jaap Wentink, of Melianne van Wakeren.

Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Gert-Jan Vliem
Foto Gert-Jan Vliem
Contact met
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Henk de Groot
Foto Henk de Groot
Contact met
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Harold