Organisatiestructuur

We zijn trots op onze coöperatieve structuur. Binnen deze structuur is de rechtstreekse zeggenschap van de leden gewaarborgd.

Inspraak leden

De organisatie van AR is ingericht volgens het zogenaamde zandlopermodel. Hierbinnen is een scheiding gemaakt tussen de coöperatie met haar verenigingsactiviteiten en de holding waarin de bedrijfsactiviteiten zijn ondergebracht. De raad van commissarissen, de districtsraad en de sectorcommissies bestaan uit ondernemers uit de primaire sector. Wanneer de leden van de coöperatie in de Algemene Vergadering bijeenkomen vormen zij het hoogste orgaan. Zo blijven de goedkeuring van de jaarrekening en andere belangrijke beslissingen voorbehouden aan de Algemene Vergadering van de coöperatie. Met deze constructie is de rechtstreekse zeggenschap van de leden gewaarborgd. 

Bestuur coöperatie AgruniekRijnvallei

Het bestuur van coöperatie AR bestaat uit zes coöperatieleden en vormt een personele unie met de raad van commissarissen die toezicht houdt op het bedrijf. De colleges worden dus door dezelfde personen vertegenwoordigd. De raad van commissarissen bestaat daarnaast uit twee adviseurs. De aandelen van AR zijn voor honderd procent in eigendom van coöperatie AgruniekRijnvallei.

Naam Bedrijf Woonplaats Functie
M.E. (Melanda) Bouw pluimvee-/varkenshoudster Voorthuizen bestuurslid
G. (Gijs) de Gaaij rundveehouder Zuilichem secretaris
A. (Angelo) Tiggeloven varkenshouder Vragender bestuurslid
E.B. (Eugène) Krabbenborg rundveehouder Zieuwent bestuurslid
J.H. (Jacco) Wisserhof pluimveehouder Rhenen algemeen plaatsvervanger
H.J. (Herco) Boer   Amerongen adviseur
N.C. (Nicolien) Peters   Zaltbommel adviseur
M. (Menso) Tijssen fruitteler Altforst voorzitter

Districtsraad

Binnen coöperatie AgruniekRijnvallei vormt de districtsraad een belangrijke schakel tussen de leden en het bestuur. De districtsraad geeft advies over alles wat de coöperatie raakt en werkt aan ledenbetrokkenheid. De districtsraad bestaat uit vier districtsbesturen. Belangrijke taken van de districtsraad zijn het goedkeuren van grote bestuursbesluiten voor bijvoorbeeld aanzienlijke investeringen en het adviseren over kandidaten voor het bestuur. De districtsraad komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen. De voorzitter van het bestuur is de voorzitter van de districtsraad.

Taken en bevoegdheden districtsraad

  • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies over alles wat de coöperatie raakt.
  • Het verschaffen van inlichtingen aan het bestuur en de directie.
  • Het werken aan ledenbetrokkenheid.
  • Het al dan niet goedkeuren van besluiten van het bestuur betreffende zaken tussen een vijfde en een derde van het eigen vermogen van de coöperatie.
  • Het geven van steminstructie hoe te handelen als AVA van AgruniekRijnvallei Holding B.V.
  • Heeft een adviesrol bij kandidaten voor het bestuur en bij herbenoeming van bestuursleden.
  • Districtsraadsleden kunnen agendapunten aandragen vanuit het districtsbestuur voor de districtsraadsvergadering.


Samenstelling districtsbestuur Noord
Samenstelling districtsbestuur Midden
Samenstelling districtsbestuur Oost
Samenstelling districtsbestuur Zuid

Sectorcommissies

Binnen AR zijn vijf sectorcommissies actief die met directie en bestuur meedenken over ontwikkelingen in de sectoren akkerbouw, fruitteelt, pluimveehouderij, rundveehouderij en varkenshouderij. De sectorcommissies bestaan uit zes tot acht leden. Binnen een sector is rekening gehouden met een evenwichtige verdeling over de districten. Iedere sectorcommissie vormt een klankbord voor de directie van AgruniekRijnvallei Holding zowel op commercieel gebied als op het gebied van kwaliteit.

Directie

Mr. A.P.J. (Arjen) van Nuland
Algemeen directeur

Arjen van Nuland is de bestuurder van AR. Aan hem is de eindverantwoordelijkheid voor de totale onderneming opgedragen. Hiernaast heeft hij binnen AR als bijzondere aandachtsgebieden AR Plant, Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) en AR Winkels. Ook vallen verenigingszaken, communicatie, personeel & organisatie en de financiële organisatie onder zijn directe verantwoording. Daarnaast is Arjen bestuurslid Nevedi, voorzitter Stichting Stimulering Agrarisch Onderwijs en Praktijk (Staop) en lid van de stuurgroep Fruitpact

ir. J. (Johan) Schuttert
Commercieel directeur

Johan Schuttert is commercieel directeur van AR. Hij is verantwoordelijk voor de verkoop van mengvoer en bijproducten van AR Voer, AR Biologisch, AR Coproducten en Voermeesters en de daarbij behorende nutritionele activiteiten. Ook AR Bedrijfsontwikkeling valt onder zijn verantwoording. Daarnaast is Johan bestuurslid Stichting De Schothorst, vicevoorzitter Stichting
SecureFeed en bestuurslid VoederWaarde.nl.
M. (Mark) Ipema
Operationeel directeur
Mark Ipema is als operationeel directeur verantwoordelijk voor de operationele activiteiten van AR, waaronder inkoop, productie, logistiek en kwaliteitszorg. Ook de op- en overslagactiviteiten van Rijnzate en het beheer van onroerend goed vallen onder zijn verantwoording. Daarnaast is Mark coorzitter van Coöperatief Varen.