Update 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Binnenkort zal het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn ingaan. Ondanks dat dit al op 1 januari 2023 in zal gaan, zijn veel zaken nog niet bekend.

Dit 7e actieplan is een vervolg op het 6e actieplan. Het is door Europa opgelegd omdat Nederland niet voldoet aan de eisen die gesteld worden rondom de waterkwaliteit.

Bij elk plan zien we een verscherping van de maatregelen omdat de voorgaande (nog) niet het gewenste effect hebben opgeleverd. Ook in dit nieuwe plan staan weer extra strenge eisen. Hieronder een selectie daarvan:

  • Extra maatregelen rondom waterwingebieden
  • Extra maatregelen rondom Natura 2000-gebieden
  • Mogelijk een extra bemestingsplan voor elke ondernemer voorafgaand aan het groeiseizoen
  • Mestproductieplafonds worden naar beneden bijgesteld
  • Er komt een versterkte handhaving op naleving (onder andere op vanggewassen)

LTO Nederland is een van de partijen die met het ministerie van LNV hierover om de tafel zit. De laatste ontwikkeling ging over de wintergewassen. Gelukkig is het zo dat bijna alle boomkwekerijgewassen opgenomen zijn in de lijst van de wintergewassen. Ook binnen de CEMP is er in de laatste vergadering veel aandacht aan besteed. Met name de afstand van teelten tot de watergang/beek gaf veel discussie. Voor voortgang daarvan verwijzen we je naar de informatie vanuit jouw LTO-organisatie of via de landelijke informatie.