Voorwaarden AR Fonds

Het AR Fonds ondersteunt initiatieven die laten zien dat voedsel(productie) boer en burger aan elkaar verbindt.

Voor de agrarische sector zijn maatschappelijk draagvlak en een positieve beeldvorming belangrijker dan ooit. Het AR Fonds wil hieraan een steentje bijdrage en inzetten op het dichten van de kloof tussen boer en burger. Het AR Fonds ondersteunt initiatieven die laten zien dat voedsel(productie) boer en burger aan elkaar verbindt.


Het AR Fonds heeft tot doel:

Het versterken van de verbinding tussen boeren en de samenleving en het bevorderen van de communicatie tussen boeren en burgers via:

 • het vergroten van de betrokkenheid en bewustwording van burgers
 • het promoten van het bestaansrecht van boeren
 • het creëren van draagvlak in de buurt.

Uitgangspunten

 • Aanvragen voor ondersteuning van verbindende activiteiten en initiatieven dienen door
  leden van AR aan de districtsvoorzitters te worden voorgelegd. Het districtsbestuur beslist over de besteding van het budget.
 • Per district stelt AR jaarlijks een budget beschikbaar van € 1.000 per lid van het districtsbestuur. Het per district bepaalde budget vervalt einde boekjaar.
 • De activiteit moet betrekking hebben op (versterking van) de activiteiten van de boer. Minimaal één lid van AR moet bij de betreffende activiteit betrokken zijn.
 • Om dubbele aanvragen te voorkomen sluit de districtsvoorzitter een aanvraag kort met de communicatiemanager van AR.
 • Om het communicatiemoment optimaal te kunnen benutten is schriftelijke terugkoppeling aan AR verplicht. Deze wordt gebruikt voor publiciteit (website/facebook/Uniek). Dit in
  overleg met de communicatiemanager.
 • De voorzitters van het district rapporteren aan het eind van het jaar over de ondersteuning aan het bestuur.