Bemestingsvrije bufferstroken per 1 maart 2023

Nederland heeft geen uitstel van de Europese Commissie gekregen voor de aanleg van bufferstroken. De regels gaan 1 maart 2023 in en gelden ook voor de sector bomen, vaste planten en zomerbloemen. Er gelden uitzonderingen.

In de bufferstroken is bemesting niet toegestaan. Als basis geldt voor alle waterlopen (inclusief sloten) langs landbouwpercelen dat de bufferstrook minimaal 3 meter is. De al geldende wetgeving op bufferstroken voor toepassing gewasbeschermingsmiddelen zal blijven gelden conform Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Bufferstroken betreffen maximaal 4% van een perceel. Bij meer dan 4% zijn de terugvalopties:

  • Maximaal 1 meter;
  • Maximaal 0,5 meter waar het maximum van 1 meter ook de 4% overschrijd;
  • Langs droge waterlopen geldt de uitzondering van minimaal 1 meter.

Bufferstroken langs waterlichamen aangewezen voor KRW (Kaderrichtlijn Water): minimaal 5 meter. Zie hier KRW-factsheets per waterschap. Ook hierbij is sprake van terugvalopties:

  • Naar 3 meter (in geval van 4% overschrijding);
  • Naar 1 meter als de sloot niet breder is dan 10 meter (in geval 4% overschrijding).

Bufferstroken langs ecologisch gevoelige waterlopen: minimaal 5 meter (hier is geen terugvaloptie). Aanvullend geldt voor het GLB vanaf 2023 al als eis: in de bufferstroken mag ook geen gewasbescherming plaatsvinden. Daarnaast gelden nog steeds de eisen aan teeltvrije zones bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Geen bemestingsvrije zone pot- en containerteelt
De pot- en containerteelt wordt niet genoemd in het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Voor deze teelten geldt geen bemestingsvrije zone, maar uiteraard wel eisen:

  • om uitspoeling van nutriĆ«nten te voorkomen;
  • om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te beperken met driftreducerende maatregelen;
  • om water te recirculeren of ervoor te zorgen dat er geen lozing van water met restanten gewasbeschermingsmiddelen plaatsvindt.

Nog veel praktische vragen
Er zijn nog veel praktische vragen over de invulling van de bufferstroken, de vanggewassen, winterteelten en de gevolgen voor de met nutriƫnten aangewezen gebieden. Zie ook dit bericht van LTO Nederland.