Groenvoorziening
Gewasbeschermingsmiddelen
2 maart 2023

Verbod gewasbeschermingsmiddelen/herbiciden buiten de landbouw

Het gebruiksverbod voor gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw is weer van kracht. Dit betekent dat de toelating van Roundup nog wel in de benen blijft maar alleen bij een aantal uitzonderingen mag worden toegepast.

De uitzonderingen waar gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw nog toegepast mag worden hebben wij voor je op een rijtje gezet.

Uitzonderingen

 • Het verbod geldt niet voor particulieren en biociden
 • Het verbod geldt niet in situaties waarbij de toepassing van een gewasbeschermingsmiddel noodzakelijk is voor een veilige exploitatie van bedrijfsmatige activiteiten of inrichtingen.
  Voorbeelden:
  • binnen 10 meter van locaties waar het gebruik van open vuur of draaiende motoren niet is toegestaan;
  • het gebied van vliegvelden dat wordt gebruikt voor het opstijgen, landen en taxiën van vliegtuigen, inclusief het gebied dat wordt gebruikt voor laden, lossen en onderhouden van vliegtuigen;
  • spoor-, metro en trambanen, voor zover het betreft:
   • het ballastbed bestaande uit een laag steenslag waarin zich de railconstructie bevindt, of;
   • inspectie- of schouwpaden gelegen binnen de veiligheidszone;
  • locaties waar scherpe munitie of explosieven in de bodem aanwezig zijn of kunnen zijn.
  • locaties waar prikkeldraadrollen zijn aangebracht voor Defensiedoeleinden, en
  • Binnen 10 meter van locaties waar een elektrische installatie voor hoogspanning aanwezig is waarvan delen niet of onvoldoende zijn beschermd tegen directe of indirecte aanraking.

Dit betekent voor de sportvelden en recreatie dat:

Het verbod geldt niet in situaties waarbij de toepassing van een gewasbeschermingsmiddel plaatsvindt op specifieke terreinen voor recreatieve doeleinden, of voor het beoefenen van sport die vanwege hun aard of omvang redelijkerwijze niet op een andere wijze kunnen worden onderhouden.

 • Sportvelden voor het in georganiseerd verband beoefenen van sport in de open lucht, voor zover het bespeelbare gedeelte van het terrein betreft inclusief een beperkte zone daar omheen die voor het beoefenen van de sport nodig is. (hieronder de toepassingsmogelijkheden).
 • Niet door de overheid beheerde recreatieterreinen, voor zover het betreft:
  • bungalowterreinen
  • groepsaccommodaties
  • campingterreinen
  • jachthavens, niet zijnde de aanlegsteigers in of nabij het oppervlaktewater
 • terreinen met een specifieke botanische waarde, waar het publiek ten minste twee maanden per jaar tegen betaling toegang heeft, met uitzondering van de verharde oppervlakken.

Laag risico?
Gebruik maken van een laag risico of een biologisch gewasbeschermingsmiddel, voor zover deze voor het desbetreffende gebruik beschikbaar zijn. Deze moeten veilig zijn voor het aquatische milieu en mogen géén prioritaire gevaarlijke stof bevatten. Status tot 1 jan 2023: op dit moment zijn er géén middelen die aan deze eisen voldoen. Daarom tot heden “laag risico” gelijkaardig behandelen als “gewone gewasbeschermingsmiddelen”, mits niet aquatisch of prioritair gevaarlijk.

Het verbod geldt niet in situaties waarbij de toepassing van een gewasbeschermingsmiddel noodzakelijk is voor de bescherming van de gezondheid van mens of dier of van het milieu. Hier vallen o.a. onder; de gerichte bestrijding van;

 • duizendknoop: Japanse duizendknoop,
  Sachalinse duizendknoop,
  bastaard duizendknoop,
  Afghaanse duizendknoop en kruisingen
 • ambrosia
 • eikenprocessierups
 • bastaardsatijnrups
 • buxusmot
 • fluweelboom/azijnboom
 • hemelboom
 • Pontische rododendron
 • Amerikaanse vogelkers
 • eik met uitzondering van Quercus robur en Quercus petraea
 • esdoorn met uitzondering van Acer campestre
 • witte abeel
 • grauwe abeel
 • zuurbes, niet zijnde Berberis vulgaris
 • robinia
 • rimpelroos
 • Dwergmispel met uitzondering van Cotoneaster integerrimus
 • knolcyperus
 • trosbosbes

Onze specialisten groenvoorziening

Onze gedreven specialisten beschikken over diepgaande en actuele kennis van middelen en de inzet ervan. Ze weten wat er speelt in de wijde omgeving en staan je bij om je bedrijf maximaal te laten presteren en renderen. Om kennis en een compleet assortiment te waarborgen, werken we nauw samen met een aantal partners.

Evert Wakker
Commercieel technisch voorlichter fruitteelt en groenvoorziening
Foto Evert Wakker
Foto Evert Wakker
Contact met
Evert Wakker
Commercieel technisch voorlichter fruitteelt en groenvoorziening
Aryan van Toorn (CAF)
Algemeen Manager CAF
Foto Aryan van Toorn (CAF)
Foto Aryan van Toorn (CAF)
Contact met
Aryan van Toorn (CAF)
Algemeen Manager CAF
Onze specialisten
Aryan