Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
30 juni 2023

Piekbelaster? En nu?

Na de opstelling van de diverse opkoopregelingen zijn veel veehouders gaan rekenen, vaak ook om te weten welk labeltje er aan een bedrijf hangt. Is een hoge depositie per ha bepalend? En waarmee krijg je als blijver te maken?

Piekbelaster zijn bedrijven met een hoge stikstofdepositie per hectare. Althans dat zou je denken. De ervaring leert dat dit lang niet altijd op gaat. Ook met een lage stikstofdepositie per hectare kun je piekbelaster zijn als er veel hectares Natura 2000 in een straal van 25 km liggen. Dat speelt vooral bij grote natuurgebieden, waarbij de Veluwe het belangrijkste voorbeeld is. Veel bedrijven hebben in die omgeving een lage depositie per hectare op de natuur, maar door de vele hectares cumuleert dat in de huidige berekening met Aerius check.

Aangekondigde regelingen voor blijvers

In de Kamerbrief ‘Voortgang aanpak piekbelasting’ gaat de minister in op diverse regelingen voor piekbelasters, die niet met de opkoopregeling ‘Lbv-plus’ meedoen, en de stikstofuitstoot (fors) moeten verminderen. Het gaat hierbij om maatregelen om te innoveren, extensiveren, omschakelen en/of verplaatsen. Enkele regelingen om te extensiveren en/of omschakelen komen ook voor andere bedrijven dan piekbelasters beschikbaar.

Innovatie

Naar verwachting wordt in het najaar van 2023, voor piekbelasters, de ‘Subsidiemodule brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen’ (Sbv) opengesteld. Hiermee kunnen piekbelasters subsidie aanvragen voor de aanschaf van één of meer bewezen emissiearme stalsystemen of technieken op een veehouderijbedrijf

Extensiveren

De ‘Samenwerkingsmaatregel Veenweiden en overgangsgebieden’ wordt in het najaar 2023 verwacht. Deze GLB-subsidie is bedoeld voor (samenwerkingsverbanden van) melkveehouders in en rond veenweidegebieden en Natura 2000-gebieden. De bedoeling is dat de melkveehouders extensiveren en daarbij ook meer beweiding toepassen. Zie voor meer informatie de site van RVO. Aan deze regeling kunnen ook melkveehouders meedoen die geen piekbelaster zijn.

Omschakelen naar duurzame landbouw

Voor het omschakeling naar een duurzame bedrijfsvoering (bijv. biologisch of natuurinclusief) en/of naar plantaardige productie kunnen piekbelasters en andere bedrijven gebruik maken van gunstige leningen. Hiervoor gelden de bestaande regelingen:

  • ‘Pilot-Investeringsfonds Duurzame landbouw’.
  • ‘Werkkapitaalregeling Omschakelprogramma’.

De ‘Pilot-Investeringsfonds Duurzame landbouw’ wordt vanaf 2024 omgezet naar een definitief fonds.

Grondbank

In aanvulling op de provinciale grondbanken, is de Nationale Grondbank opgezet. Bij de Nationale Grondbank koopt het Rijk op vrijwillige basis grond aan. De Nationale Grondbank kan op vrijwillige basis ook hele bedrijven aankopen die geschikt zijn als alternatieve locatie voor bedrijven die willen verplaatsen.

De gronden en bedrijven, die zijn aangekocht door de Nationale Grondbank, worden in overeenstemming met het gebiedsproces beschikbaar gesteld voor maatregelen zoals verplaatsing of ruiling.

Adviesvoucher voor piekbelasters

Veehouderijbedrijven met piekbelasting kunnen, binnen de Sabe-regeling, een adviesvoucher aanvragen ter waarde van € 1.500. Dit aanvragen kan in de periode van 10 juli t/m 1 december 2023.

Overige regelingen

De minister geeft in de Kamerbrief aan dat binnenkort enkele ‘algemene, ondersteunende regelingen’ worden opengesteld. Zoals bijvoorbeeld een regeling voor sociaal economische begeleiding voor veehouders die willen innoveren, extensiveren, omschakelen en/of verplaatsen. Verder wordt onderzocht in hoeverre fiscale belemmeringen bij bedrijfsbeëindiging (deels) weggenomen kunnen worden.

Meer weten?

De specialisten van AR bedrijfsontwikkeling helpen je uiteraard graag bij deze lastige materie. Je kunt ook een mail sturen naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl en dan neemt er een specialist neemt contact met je op.

 

Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Henk de Groot
Foto Henk de Groot
Contact met
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Gert-Jan Vliem
Foto Gert-Jan Vliem
Contact met
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Harold