Bedrijfsontwikkeling
Ondernemen
13 januari 2023

Grondmonsters voorafgaand aan eerste bemesting

Heb je nog grondmonsters nodig voor derogatie, fosfaatdifferentiatie of een bemestingsadvies? Dan is het raadzaam om dat voorafgaand aan de eerste bemesting te doen. In dit artikel tippen we enkele actualiteiten.

Er zijn enkele wijzigingen in de bemestingsregels. Uitrijden van vaste mest op zandgrond is vervroegd en nu mogelijk vanaf 1 januari. Voor drijfmest op grasland is mest uitrijden vanaf 16 februari toegestaan; op bouwland vanaf 16 maart. Vroege teelten (o.a. aardappelen en granen) komen voor een uitzondering in aanmerking als voorafgaand aan het bemesten hiervoor een melding wordt gedaan bij RVO.


Grondmonsters

Voor zowel fosfaatdifferentiatie als voor derogatie zijn grondmonsters nodig. Voor fosfaatdifferentiatie moeten monsters genomen zijn na 16 mei 2019. Het bemonsteringprotocol voor fosfaatdifferentiatie biedt de mogelijkheid om te werken met gestratificeerde monsters voor percelen tot 20 ha. Voor derogatie werd altijd op dezelfde wijze gewerkt. Volgens deze, maar ook vorige derogatiebeschikkingen mogen percelen echter maximaal 5 ha zijn. Eurofins meldde onlangs dat ze vanaf 2023 maximaal 5 ha bemonsteren conform de derogatiebeschikking. De Europese derogatiebeschikking beschrijft het als volgt:

‘Het graslandbedrijf voert ten minste om de vier jaar een stikstof- en fosforanalyse van de bodem uit voor elk deel van het bedrijf dat wat gewasrotatie en bodemkenmerken betreft homogeen is. Per vijf hectare land is ten minste één analyse vereist. Op basis van die analyse worden het bemestingsplan van het bedrijf en corrigerende maatregelen toegepast.’

Het is nog niet duidelijk of en hoe dit wordt vertaald in Nederlandse regels.


Gewasrotatie

Op alle percelen bouwland op zand- en lössgronden geldt nu een rotatieschema waarbij eens in de vier jaar een rustgewas wordt toegepast, de zogeheten 1:4 rotatie rustgewassen. Daarmee wordt aangesloten bij de looptijd van het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn. Dit rotatieschema kan zowel op perceelsniveau door de jaren heen, als door middel van strokenteelt op een perceel binnen een jaar worden toegepast. Dit geldt op zand- en lössgronden op alle percelen, dus ook bij graasdierhouders.

Bufferstroken

De regels voor bufferstroken, zoals eerder genoemd in onze artikelen, zijn tijdelijk opgeschort en worden pas in 2024 opgenomen in de nieuwe mestregels. Opschorting in de mestregels betekent echter niet dat dit ook geldt voor de GLB-regels en ook niet in de derogatieregels. Bedrijven die meedoen aan derogatie of de basispremie van GLB-landbouwsubsidies willen ontvangen mogen deze bufferstroken echter niet bemesten.


Meer informatie

De specialisten van AR bedrijfsontwikkeling helpen je graag. Je kunt ook een mail sturen naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl. Een specialist neemt dan contact met je op.

 

Gerelateerde artikelen:

Bemestingsplan 2023 niet-derogatiebedrijven | AR Bedrijfsontwikkeling (agruniekrijnvallei.nl)

Mesttransport voorafgaand melden via rVDM | AR Bedrijfsontwikkeling (agruniekrijnvallei.nl)

Nieuwe GLB: wijzigingen en uitgestelde aanmelddatum | AR (agruniekrijnvallei.nl)

Meer informatie?

Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met je gegevens.

Onze adviseurs bedrijfsontwikkeling

Onze adviseurs ondersteunen je graag bij het realiseren van je toekomstplannen - van vergunning tot bouw. Ook op het gebied van mest, mineralen en productierechten geven zij advies.

Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Harold Vogels
Foto Harold Vogels
Contact met
Harold Vogels
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Henk de Groot
Foto Henk de Groot
Contact met
Henk de Groot
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Gert-Jan Vliem
Foto Gert-Jan Vliem
Contact met
Gert-Jan Vliem
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Foto Dik-Jaap Wentink
Foto Dik-Jaap Wentink
Contact met
Dik-Jaap Wentink
Adviseur bedrijfsontwikkeling
Onze specialisten
Gert-Jan