Ruwvoerteelt
Meststoffen
11 december 2023

Bekalken: meer dan de pH op orde brengen

De bodem is essentieel voor de teelt van een gewas. Vaak wordt hier te makkelijk over gedacht en gaan we ervan uit dat het gewas met een goede bemesting wel groeit. Maar de bemesting is slechts een van de aspecten die van belang zijn.

De kwaliteit en gezondheid van de bodem bepalen rechtstreeks de kwaliteit, smaak en hoeveelheid van ons voedsel en daarmee ook de gezondheid. Aan de basis van een goede bodemgezondheid en een goede kwaliteit ligt de juiste zuurgraad of bodem-pH.


Zuurgraad

De zuurgraad van de bodem is medebepalend voor de bodemvruchtbaarheid en daarmee voor de opbrengst van de teelt. De pH kan variëren van 1 (wat wijst op een enorm zure bodem) tot 14 (wat een sterk basisch milieu genoemd wordt). Een pH van 7 is neutraal. De pH is afhankelijk van de bodemtextuur, het humusgehalte en ook de teelt speelt een grote rol. Over het algemeen hebben zandgronden een lagere pH nodig voor een goede teelt dan leem- en kleigronden (zie tabel 1). Ook bij een laag humusgehalte is er een lagere pH nodig.

Koolstofgehalte en optimale pH per grondsoort

Grondsoort %C Optimale pH-KCL
    Zuurminnende teelt Zuurgevoelige teelt
Zand 1,8-2,8 5,2 5,6
Zandleem 1,2-1,6 6,2 6,6
Leem 1,2-1,6 6,7 7,3
Polder/kleigrond 1,6-2,6 7,2 7,7

Jaarlijkse verzuring

Als je een perceel niet bekalkt zal de bodem automatisch zuurder worden. Dit heeft te maken met zowel natuurlijke als menselijke factoren. Planten nemen calcium en andere positief geladen ionen op uit de bodem en laten verzurende elementen achter. Ook water kan een verzurend effect hebben. Door neerslag spoelt kalk uit waardoor de pH van de bodem daalt. Op cultuurland hebben ook meststoffen een (onderschat) verzurend effect. Dit effect hangt sterk af van het type meststof. Ureum heeft bijvoorbeeld een zuurbindende waarde van -46. Dit betekent dat er per 100 kg ureum een compensatie nodig is van omgerekend 80 à 90 kg kalk.


Belang van de zuurgraad

Bekalken zorgt niet alleen voor het verhogen van de pH. Kalk brengt de bodem weer tot leven. Micro-organismen en regenwormen worden veel actiever waardoor de vertering van het organisch materiaal sneller verloopt en de bodem luchtiger wordt. Bij stikstofbindende gewassen zoals luzerne en klaver is dit cruciaal voor een optimale werking van de Rhizobiumbacteriën. Verder heeft bekalken effect op de bodemstructuur. Calcium zorgt in de bodem voor een mooie kruimelige structuur met voldoende klei-humuscomplexen. Die zijn van belang voor het vasthouden van vocht en voedingsstoffen en het voorkomen van snelle uitspoeling. Ook vergroot dit de draagkracht van de bodem waardoor hij beter berijdbaar is en minder snel zal dichtslaan.

 

Kalkbemesting

Naast een bodemverbeteraar is calcium een voedingselement voor de planten. Het zorgt ervoor dat de celwanden steviger zijn waardoor de plant minder last heeft van droogte, legering en plagen. Verder vergroot een bekalking de opneembaarheid van andere voedingselementen. Bij een te lage pH daalt de opneembaarheid van stikstof, fosfor, kalium, magnesium en zwavel (zie figuur 1). Het risico op mangaan-, aluminium- en ijzervergiftiging neemt toe. Dit beperkt de wortelontwikkeling en jeugdgroei van de plant wat leidt tot opbrengstverliezen. Vooral voor zuurgevoelige teelten zoals mais kan dit gevolgen hebben. Bij een zuur milieu bindt ijzer zich aan fosfor tot ijzerfosfaat. Hierdoor is de fosfor niet meer opneembaar voor de maisplant waardoor deze paars verkleurt. Dit betekent dus niet dat er onvoldoende fosfaat in de bodem is. Een bekalking om de pH te verhogen kan daardoor bij planten zoals mais een fosforgebrek verhelpen.

Toepassing

In principe kan een bekalking jaarrond uitgevoerd worden, maar een onderhoudsbekalking kan het beste in het najaar plaatsvinden. Zo heeft de kalk tijdens de winterperiode voldoende tijd om aan het werk te gaan in de bodem. Als de bodem een herstelbekalking nodig heeft kan dit het beste verspreid worden over twee giften: één in het najaar en één in het voorjaar. Bij een herstelbekalking zijn er vaak grote hoeveelheden kalk nodig. Toch is het niet aan te raden om de gewenste hoeveelheid (2.000 zbw (zuurbindende waarde) op akkerland en 1.500 zbw op weiland) in één keer te strooien. Dit kan een te sterke pH-stijging veroorzaken wat het bodemleven en de vervluchtiging van stikstof kan verstoren.

Advies voor bekalken.


Werkingssnelheid

De snelheid waarmee de kalk in de bodem gaat werken hangt af van de kalksoort. Een fijne korrel werkt sneller dan een grove korrel omdat het contactoppervlak met de bodem groter is. Ook de hardheid van het moedergesteente speelt een rol. Hoe harder de rotsen waar de kalk uit komt, hoe lager de reactiesnelheid. Verder zijn de verdeling van de kalk in de bodem en de zuurgraad van de bodem bepalend voor de werkingssnelheid. Hoe zuurder de bodem, hoe sneller de kalk zal werken.

Meer informatie?

Lees in onze privacyverklaring hoe we omgaan met je gegevens.

Onze specialisten ruwvoerteelt

Onze specialisten komen graag een kijkje bij je nemen. Tijdens bedrijfsbegeleiding en perceelbezoek nemen onze specialisten de resultaten met je door en wordt er gekeken naar mogelijke verbeteringen die bij jou tot een praktische goede teelt leiden. 

Leo Heijdra
Productmanager ruwvoerteelt
Foto Leo Heijdra
Foto Leo Heijdra
Contact met
Leo Heijdra
Productmanager ruwvoerteelt
Willine van Deuveren-Brouwer
Voorlichter akkerbouw en ruwvoerteelt
Foto Willine  van Deuveren-Brouwer
Foto Willine  van Deuveren-Brouwer
Contact met
Willine van Deuveren-Brouwer
Voorlichter akkerbouw en ruwvoerteelt
Coen van Sterkenburg
Specialist rundvee & ruwvoerteelt
Foto Coen van Sterkenburg
Foto Coen van Sterkenburg
Contact met
Coen van Sterkenburg
Specialist rundvee & ruwvoerteelt
Rob Horstink
Specialist rundvee & ruwvoerteelt
Foto Rob Horstink
Foto Rob Horstink
Contact met
Rob Horstink
Specialist rundvee & ruwvoerteelt
Onze specialisten
Coen