Algemeen
26 februari 2024

Initiatief van VoederWaarde.nl in de borging van betrouwbare Carbon Footprint-data wordt opgevolgd

Om te kunnen sturen op de Carbon Footprint van zuivel, vlees en eieren vragen marktpartijen om de Carbon Footprint-data van voeders. Het is uitermate belangrijk dat deze data uniform en betrouwbaar zijn.

Carbon Footprint-data 100% betrouwbaar

De Carbon Footprint-data van de deelnemende mengvoerbedrijven worden al sinds 2022 jaarlijks getoetst op betrouwbaarheid, als onderdeel van het VoederWaarde.nl-certificaat. De deelnemende mengvoerbedrijven tonen hiermee aan dat de Carbon Footprint van de voeders correct wordt berekend volgens het Nevedi-protocol voor Carbon Footprint-berekeningen. Dit protocol is gebaseerd op de internationaal erkende GFLI-standaard.

Carbon Footprint-data belangrijk voor Varken op z’n Best


Een van de marktconcepten die vraagt om de Carbon Footprint-data is Varken op z’n Best (VOB), van Van Loon Group. Dit milieubewuste marktconcept zet actief in op de reductie van de impact van de varkensvleesketen op milieu, natuur en klimaat. Het in beeld brengen en verlagen van de Carbon Footprint is hierbij een belangrijk onderdeel. Ilonka van der Wagt, livestock coördinator bij Van Loon Group: “Onze afnemers vragen om de Carbon Footprint omdat ze moeten voldoen aan de verplichte rapportage van de emissies (scope 3) in de gehele keten. Varkensvlees met een lage Carbon Footprint was een kans in een vraaggestuurde markt, maar wordt een ‘license to produce’. Om de Carbon Footprint te kunnen berekenen zijn transparante, uniforme en betrouwbare data enorm belangrijk. Data moeten tevens aantonen waar we ons bevinden in het streven naar de doelstellingen.”


Borging van correcte data in het belang van de gehele keten

Een mogelijkheid om de Carbon Footprint van het voer te reduceren is het gebruik van ontbossingsvrije soja. Deze zogenaamde factor ’Land Use Change voor soja’ is belangrijk bij de berekening van de Carbon Footprint. Wanneer je met certificaten kunt aantonen dat het landgebruik de laatste twintig jaar niet is aangepast vanwege de sojateelt (en er dus geen ontbossing heeft plaatsgevonden) dan mag je deze factor in mindering brengen op de Carbon Footprint. De Carbon Footprint van het voer wordt daardoor lager. Het ontbreken van controle op dit punt en het mogelijk onterecht claimen van deze reductie is een risico voor de ketens die om betrouwbare data vragen. De deelnemende mengvoerbedrijven tonen met het VoederWaarde.nl-certificaat aan dat ze ook deze reductie correct hebben onderbouwd.


Blij dat het initiatief VoederWaarde.nl breed wordt opgepakt door sector

VoederWaarde.nl zag het belang van betrouwbare Carbon Footprint-data voor de sector al snel in en is in 2022 als eerste keurmerk gestart met de certificering van Carbon Footprint-data. Inmiddels heeft ook GMP+ de certificering opgepakt. GMP+ zal dit jaar als pilotjaar de eerste ervaringen opdoen met het borgen van de Carbon Footprint-data. Imelda Gielen, voorzitter van het bestuur van VoederWaarde.nl: “We zijn blij dat straks de Carbon Footprint-data van de gehele sector op een uniforme wijze berekend en gecontroleerd worden. Marktpartijen en veehouders moeten kunnen vertrouwen op de correctheid van data.”


VoederWaarde.nl

VoederWaarde.nl is een samenwerking van zes mengvoerbedrijven en brancheorganisaties POV, NVP, NMV en LTO. Zij hebben eind 2009 de krachten gebundeld om de transparantie en betrouwbaarheid op het gebied van voederwaarde te verbeteren. In 2022 is de scope uitgebreid met de Carbon Footprint-data. De deelnemende mengvoerbedrijven zijn ABZ De Samenwerking, AgruniekRijnvallei, CAVV ‘Zuid-Oost Salland’, Coöperatie De Valk Wekerom, Vitelia Voeders en Voergroep Zuid. Iedere deelnemer wordt tijdens een jaarlijkse audit door een onafhankelijke controleur gecontroleerd.