Coöperatie
7 oktober 2022

Vacature bestuur coöperatie AgruniekRijnvallei

In april 2023 is bestuurslid Alex Reinders, melkveehouder in Zelhem, na een zittingstermijn van ruim 11 jaar, aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur van AR is op zoek naar een opvolger.

Ben je een ondernemend AR-lid, actief in de melkveehouderij, bij voorkeur woonachtig in het district Achterhoek-Liemers en gemotiveerd om een bestuursfunctie te gaan bekleden? Neem dan contact op met voorzitter Menso Tijssen, 0317-499551 of stuur hem een mail via secretariaat@argroep.nl. Onderstaand vind je het opgestelde ‘profiel bestuurslid/lid RvC’.

Het vergaderen over ‘jouw’ coöperatie, de inbreng die je hebt, de betrokkenheid van de coöperatie richting haar leden en de professionaliteit van de directie hebben me gemotiveerd om bestuurslid te worden.
Angelo Tiggeloven, Vragender

Profiel bestuurslid/lid RvC

Een bestuurslid van AgruniekRijnvallei (AR) is een actief betrokken en kritisch lid met een brede kijk op de sector en de dynamische markt. 

1. Algemeen

Coöperatie AgruniekRijnvallei is een actieve land- en tuinbouwcoöperatie met veehouders, akkerbouwers en fruittelers als leden. De missie van coöperatie is het helpen van agrarische ondernemers met hun uitdagingen van vandaag de dag en met hun plannen voor later. We beloven ze daarbij niet alleen resultaat, maar maken onze beloftes ook waar. Dit doen we met behulp van praktische adviezen en een breed scala aan doordachte oplossingen.

AR heeft ongeveer 2.000 actieve leden en circa 400 medewerkers in dienst. De hoofdvestiging van AR is Wageningen. Coöperatie AgruniekRijnvallei is enig aandeelhouder van AgruniekRijnvallei Holding B.V. De diverse bedrijfsactiviteiten van AR zijn hierin als zelfstandige werkmaatschappijen ondergebracht. De totale jaaromzet bedraagt ruim € 320 miljoen.

AR is actief in de volgende markten:

 • Agrarische markt: via AR Voer, AR Biologisch, AR Bedrijfsontwikkeling, AR Plant, AR Coproducten en Voermeesters produceert en levert AR hoogwaardige producten en voorlichting, evenals diensten voor agrarische ondernemers, of het nu om diervoeders, bijproducten, gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen gaat.
 • Business-to-businessmarkt: Rijnzate, met overslaglocaties in Wageningen, Lienden en Doetinchem, slaat zowel grondstoffen over voor AR als voor derden. Centrale Adviesdienst Fruitteelt verstrekt als toonaangevende adviesdienst voor de fruitteelt ook advies aan andere coöperaties.
 • Consumentenmarkt: AR bedient de consumentenmarkt via de negen Welkoopwinkels die AR Winkels exploiteert.

2. Het bestuur

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit zeven leden van de coöperatie. De leden van het bestuur van coöperatie AgruniekRijnvallei vormen ook de interne leden van de Raad van Commissarissen van AgruniekRijnvallei Holding B.V. Het bestuur houdt zich bezig met de verenigingskant (coöperatie). Het bestuur is zodanig samengesteld dat:

 • het herkenbaar is voor de leden van de coöperatie naar regio en sector.
 • de leden ten opzichte van elkaar en naar directie op ieder terrein onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
 • alle voor AgruniekRijnvallei relevante landbouwsectoren vertegenwoordigd zijn in het bestuur (in ieder geval pluimvee, varkenshouderij, melkveehouderij en plant).

3. De Raad van Commissarissen (RvC)

De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersoon en de daarmee verbonden onderneming. Daarnaast staat de RvC het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de rechtspersoon en de daarmee verbonden onderneming. Het toezicht van de RvC op het bestuur van de holding(directie) omvat onder andere:

 • De realisatie van de doelstellingen van de coöperatie;
 • De strategie en de risico’s en kansen verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
 • De opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • Het financiële verslaggevingsproces;
 • De naleving van wet- en regelgeving;
 • De verhouding met de leden; 
 • De voor de coöperatie relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

De RvC is samengesteld uit de zeven bestuursleden van de coöperatie (tevens leden van de coöperatie) en twee externe commissarissen (geen lid van de coöperatie). De samenstelling is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het bestuur onafhankelijk en kritisch hun taak kunnen vervullen. De RvC kent een dusdanige diversiteit in onder meer geslacht, leeftijd, ervaring, deskundigheid en persoonlijkheid, dat de raad optimaal in staat is zijn taak uit te oefenen, zulks in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

4. Werkwijze

Het bestuur en de RvC vergaderen ieder circa 10 maal per jaar. Deze vergaderingen van beide gremia worden op dezelfde dag gehouden.

Ieder bestuurslid/RvC-lid:

 • Is actief lid en afnemer van de coöperatie;
 • Is een echte ondernemer die in zijn/haar eigen bedrijf creativiteit, lef en authenticiteit laat zien;
 • Heeft draagvlak bij de leden van de coöperatie, collega-bestuursleden of leden van de RvC;
 • Is loyaal ten opzichte van de missie en doelstellingen, waarden en normen van de coöperatie;
 • Heeft affiniteit met de agrarische sector en met de verschillende onderdelen van de onderneming en beschikt over een relevant netwerk;
 • Is standvastig, maar bereid tot concessies en consensus;
 • Is integer, kritisch, teamspeler, sociaal (zowel binnen als buiten de onderneming);
 • Heeft inzicht in maatschappelijke, regionale en bestuurlijke verhoudingen en ontwikkelingen;
 • Onderschrijft de kernwaarden van AR: Betrokken, Eerlijk, Gedreven en Samen.
 • Heeft bereidheid om zich verder te bekwamen via onder meer opleiding, trainingen en cursussen;
 • Heeft bereidheid om het werk voor bestuur/RvC te laten prevaleren boven andere werkzaamheden;
 • Bekleedt geen nevenfuncties die conflicterend kunnen zijn met het lidmaatschap van het bestuur en de RvC zoals nader omschreven in het Reglement Raad van Commissarissen AgruniekRijnvallei Holding B.V.;
 • Heeft een hbo werk- en denkniveau.

Essentiële kennisgebieden

 • Is een actief betrokken en kritisch lid met een brede kijk op de sectoren, de markt en maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Is in staat om het beleid desgevraagd naar de leden van de coöperatie uit te dragen;
 • Kan wijze en inhoud van de communicatie tussen bestuur/RvC, districtsraad, sector- commissies en leden beoordelen;
 • Is goed in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden binnen de diverse werkgebieden van de onderneming;
 • Kan relevante onderwerpen richting de directie vertalen;
 • Kan begrotingen, managementinformatie, tussentijdse rapportages en jaarverslagen interpreteren en beoordelen.

De zittingsduur van de leden-bestuurders/RvC bedraagt maximaal 3 keer 4 jaar.

Tijdsbesteding

 • 10 keer bestuur/RvC-vergadering, 1 dagdeel;
 • 1 keer per jaar strategische dag;
 • Bijwonen excursiedag districtsraad;
 • Het bezoeken van districtsvergaderingen, naast eigen district (1 dagdeel) en open dag;
 • Juni: excursie (teambuilding);
 • Is beschikbaar om voorzitter te zijn van een sectorcommissie (2 keer dagdeel per jaar);
 • Nieuwe bestuursleden volgen een gedegen opleiding bij aantreden;
 • Beschikbaar voor auditcommissie of remuneratiecommissie.

Totaal ongeveer 23 dagen, inclusief voorbereiding.

Wat krijg je ervoor terug?

 • Voor de inzet wordt een passende vergoeding verstrekt;
 • We zorgen voor een gedegen opleiding om je bestuurlijke vaardigheden te versterken en gericht op je persoonlijke ontwikkeling;
 • Je bouwt een netwerk op van collega bestuursleden en andere relevante stakeholders;
 • Je verbreedt je kijk op de verschillende sectoren;
 • Bestuurlijke ervaring.

Naast deze profielschets onderschrijft de (her)benoemde commissaris het meest recente reglement van de Raad van Commissarissen van AgruniekRijnvallei Holding B.V.

Onze bestuursleden

Wil je graag weten wat een bestuursfunctie inhoudt? Onze bestuursleden vertellen je er graag meer over.

Menso Tijssen
Voorzitter bestuur coöperatie AR
Foto Menso Tijssen
Foto Menso Tijssen
Contact met
Menso Tijssen
Voorzitter bestuur coöperatie AR
Gijs de Gaaij
Secretaris coöperatie AR
Foto Gijs de Gaaij
Foto Gijs de Gaaij
Contact met
Gijs de Gaaij
Secretaris coöperatie AR
Melanda Bouw
Bestuurslid coöperatie AR
Foto Melanda Bouw
Foto Melanda Bouw
Contact met
Melanda Bouw
Bestuurslid coöperatie AR
Angelo Tiggeloven
Bestuurslid coöperatie AR
Foto Angelo Tiggeloven
Foto Angelo Tiggeloven
Contact met
Angelo Tiggeloven
Bestuurslid coöperatie AR