Positief resultaat
Algemeen
13 april 2022

AR presenteert positief resultaat en autonome omzetgroei aan leden

Tijdens de Algemene Vergadering op 12 april 2022 hebben de leden van coöperatie AgruniekRijnvallei (AR) de jaarrekening 2021 vastgesteld. In het resultaat is rekening gehouden met een nog uit te betalen prijsreductie van bijna 1,1 miljoen euro.

Na het welkomstwoord van Menso Tijssen, de voorzitter van het bestuur, presenteerde algemeen directeur Arjen van Nuland de cijfers van 2021 aan de leden. AR kijkt terug op een succesvol jaar met positieve resultaten van de vier pijlers. Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat na belasting van 0,3 miljoen euro. De geldomzet steeg naar 322 miljoen euro.

Prijsreductie

AR is een echte coöperatie waarbij niet de winstgevendheid maar het ledenbelang centraal staat. De leden profiteren van het samen scherp zakendoen. De nog uit te betalen prijsreductie bedraagt 2,00 euro per ton over de afgenomen mengvoeders in 2021 en 1,0% over de afgenomen gewasbeschermingsmiddelen. Over 2021 heeft AR in totaal ruim 8,7 miljoen euro aan korting uitgekeerd aan de afnemers. Naast de prijsreductie heeft AR het Extra AR voordeel en de bonus-, betalings- en ledenkorting ingezet.

Alle pijlers goed gepresteerd

Arjen van Nuland liet zien dat alle vier de pijlers - voer, plant, op- en overslag en winkels - positief hebben bijgedragen aan het resultaat. Arjen: “In 2021 kenmerkte de markt zich wederom door een grote dynamiek en veel onzekerheden. In deze complexe markt heeft AR een uitstekend resultaat neergezet en is tegen de markttendens in gegroeid.”

Omzet veevoer stijgt met 3%

In een krimpende markt voor veevoer heeft de pijler voer in vergelijkbare weken een volumestijging van 3% gerealiseerd. De markt herkent en waardeert kwalitatief goed voer tegen de juiste condities. Plant liet in 2021 een positieve omzetontwikkeling zien en een sterke groei in het klantenbestand. Hoewel er door de grondstoffenschaarste minder vraag naar overslag was, kon ook de op- en overslagactiviteit Rijnzate een omzetstijging realiseren. In deze hectische grondstoffenmarkt zijn de opslagmogelijkheden bij Rijnzate strategisch zeer belangrijk voor AR. De negen Welkoopwinkels die AR exploiteert hebben een omzetrecord gerealiseerd.

Ontwikkelingen grondstoffen- en energiemarkt

Ted Swinkels, directeur van Cefetra in Rotterdam, schetste een actueel beeld van de ontwikkelingen en verwachtingen in de wereldwijde markt van grondstoffen en energie. Zowel de agrarische ondernemers als AR ervaren dagelijks de gevolgen van de turbulente grondstoffenmarkt. Ted sprak in zijn verhaal over ‘the perfect storm’. Deze wordt onder andere veroorzaakt door de situatie in Oekraïne, slechte groeiomstandigheden in andere delen van de wereld, de toegenomen vraag naar grondstoffen vanuit China en de toenemende vraag naar biofuel. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de grondstoffenprijzen geëxplodeerd zijn. Fondsen die handelen in contracten van grondstoffen zoals tarwe drijven deze prijzen verder op. De Green Deal en de Farm to Fork-strategie die vanuit duurzaamheidsoogpunt zijn opgericht leiden er juist toe dat er in Europa minder grondstoffen verbouwd kunnen worden en er dus meer veevoergrondstoffen geïmporteerd moeten worden. Ted vroeg zich oprecht af of dit past bij de huidige situatie in de wereld waarin hongersnood dreigt.

Bestuursverkiezing

De Algemene Vergadering herkoos Menso Tijssen, fruitteler uit Altforst, voor een nieuwe zittingsperiode in het bestuur als voorzitter. Menso bedankte de leden voor het in hem gestelde vertrouwen. “Ook de komende zittingstermijn hoop ik weer met veel energie en plezier te doen”, aldus Menso. Binnen het bestuur was André Wikkerink, varkenshouder uit Sinderen, aftredend en niet herkiesbaar. Als zijn opvolger is Angelo Tiggeloven (33 jaar), varkens- en melkveehouder uit Vragender, benoemd.

Afscheid Martin Grift

Tijdens de vergadering werd ook afscheid genomen van Martin Grift. In september 2021 is hij als algemeen directeur opgevolgd door Arjen van Nuland. Martin werd toegesproken door voorzitter Menso Tijssen. Martin heeft zijn hele loopbaan in de mengvoersector gewerkt. Voorzitter Menso Tijssen noemde hem dan ook een icoon in de mengvoerwereld. “Martin heeft altijd meebewogen met de ontwikkelingen in de sector en daarbij de juiste koers uitgezet voor AR. Hij communiceerde altijd heel open over de ontwikkelingen binnen AR waardoor wij als raad van commissarissen goede besluiten konden nemen.” Tot slot bedankte Menso Martin voor alles wat hij voor de coöperatie betekend heeft en wenste hem alle goeds voor de toekomst toe. In zijn afscheidswoord wenste Martin de leden een goede toekomst toe met veel wijsheid en veerkracht. “Het was een eer om als bestuurder van de onderneming te mogen werken. Ik heb ervan genoten!”