Menu

Pluimveehouders gezocht voor project ‘Aanpak vogelmijt bij pluimvee’

1-5-2018
Pluimveehouders gezocht voor project ‘Aanpak vogelmijt bij pluimvee’

Wageningen Livestock Research, het Poultry Expertise Centre (PEC) en Bionext zijn op zoek naar dertig pluimveehouders die mee willen doen aan het project ‘Aanpak vogelmijt bij pluimvee’.

In het project wordt op pluimveebedrijven IPM (Integrated Pest Management) toegepast voor de bestrijding van vogelmijt. Deze methode wordt met succes in de tuinbouw toegepast en is ook voor de pluimveesector veelbelovend.

Bestrijding van vogelmijt
Vogelmijt is een hardnekkig probleem op pluimveebedrijven, met name in de legsector. Bestrijding is erg moeilijk. Dit komt door een aantal factoren:

  • vaak wordt te laat met bestrijding begonnen
  • de mijten zitten in kieren en gaten en zijn daardoor lastig te bereiken met bestrijdingsmiddelen
  • het aantal toegestane middelen is gering en resistentieopbouw verlaagt het aantal effectieve middelen.

IPM, een kansrijke methode
IPM (Integrated Pest Management) is een stappenplan om plagen en ziekten op duurzame wijze te beperken. IPM bestaat minimaal uit het nemen van preventieve maatregelen en het monitoren van de plaag. Een bestrijding wordt pas ingezet als een drempelwaarde wordt overschreden. Met IPM zijn synthetische bestrijdingsmiddelen een laatste redmiddel. Het afwisselend gebruiken van middelen met een ander werkingsmechanisme voorkomt ontwikkeling van resistentie. Door de populatie te blijven monitoren kan men tijdig en effectiever ingrijpen, krijgt men inzicht in de effecten van genomen maatregelen en kan men onnodig gebruik van bestrijdingsmiddelen voorkomen. Dit scheelt bestrijdingskosten en arbeid. IPM wordt algemeen toegepast in de plantenteelt, maar in de pluimveehouderij is er nog nauwelijks ervaring mee.

Pluimveehouders gezocht
Aan het project kunnen 30 pluimveehouders deelnemen (legpluimvee en opfok). Uit die groep gaan 20 pluimveehouders samen met hun begeleider(s)/adviseurs gedurende anderhalf jaar de stappen van IPM voor vogelmijt uitvoeren. De andere 10 deelnemende bedrijven fungeren als controlebedrijf. De 20 bedrijven die IPM gaan toepassen, krijgen alle mogelijke informatie over vogelmijt en het beheersen ervan aangereikt om het op het eigen bedrijf toe te passen. Ervaringen met monitoring, managementmaatregelen en middelen zullen onderling worden uitgewisseld en de effecten op bedrijfsniveau zullen in kaart worden gebracht. Daarvoor worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten worden gehouden in de regio Gelderse Vallei en vinden plaats van 15 tot 19 uur (inclusief maaltijd). Ieder kwartaal vindt op alle bedrijven monitoring plaats met een uniforme monitoringsmethode. Zo kunnen ze van elkaar leren en de oorzaken van de verschillen achterhalen. Van de 20 pluimveehouders wordt verwacht dat zijzelf tussentijds ook frequent monitoren met een door hen te kiezen methode. De effecten en resultaten van de 20 pluimveehouders worden vergeleken met die van de 10 controlebedrijven. Deze controlebedrijven passen geen IPM toe en kunnen hun gewone bedrijfsvoering uitvoeren. Wel zal periodiek de vogelmijtpopulatie gemonitord worden. Door vergelijking met de bedrijven die IPM toepassen wordt duidelijk wat het effect van IPM is. Het project loopt van april 2018 tot eind december 2019.

Doe mee!
Welke pluimveehouders en adviseurs/erfbetreders gaan de uitdaging aan en gaan voor een duurzame en veilige aanpak van vogelmijt op pluimveebedrijven? Voor nadere informatie en/of opgave voor deelname aan het project kan contact worden opgenomen met Monique Mul, onderzoeker Wageningen Livestock Research, email: vogelmijt@wur.nl.