Menu

Districtsraad

Afbeelding: IMG_5552 verkleind

Binnen coöperatie AgruniekRijnvallei vormt de districtsraad een belangrijke schakel tussen de leden en het bestuur. De districtsraad geeft advies over alles wat de coöperatie raakt en werkt aan ledenbetrokkenheid. De districtsraad bestaat uit vijf districtsbesturen. Belangrijke taken van de districtsraad zijn het goedkeuren van grote bestuursbesluiten voor bijvoorbeeld aanzienlijke investeringen en het adviseren over kandidaten voor het bestuur. De districtsraad komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen. De voorzitter van het bestuur is de voorzitter van de districtsraad.

De taken en bevoegdheden van de coöperatieraad kunnen in zijn algemeenheid als volgt worden samengevat:

  • Het geven van gevraagd en ongevraagd advies over alles wat de coöperatie raakt.
  • Het verschaffen van inlichtingen aan het bestuur en de directie.
  • Het werken aan ledenbetrokkenheid.
  • Het al dan niet goedkeuren van besluiten van het bestuur betreffende zaken tussen een vijfde en een derde van het eigen vermogen van de coöperatie.
  • Het geven van steminstructie hoe te handelen als AVA van AgruniekRijnvallei Holding B.V.
  • Heeft een adviesrol bij kandidaten voor het bestuur en bij herbenoeming van bestuursleden.
  • Districtsraadsleden kunnen agendapunten aandragen vanuit het districtsbestuur voor de districtsraadsvergadering.
Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route