Menu

Voorkom GVE-heffing voor uw melk- of vleesveebedrijf

3-3-2017

De maand april kent binnen het fosfaatreductieplan de hoogste maandelijkse heffing per GVE, namelijk € 480,-. Deze hoogste heffing heeft bij zowel melkvee- als bij vleesveebedrijven grote financiële gevolgen. Welke aanpak past in 2017 bij uw bedrijf? En op welke wijze kunt u anticiperen op 2018?

Melkveehouders kunnen een heffing voorkomen door onder de GVE-referentie te blijven (peildatum 2 juli 2015 min 4% indien niet-grondgebonden). Alle vrouwelijke runderen tellen mee in deze berekening, stierkalveren en fokstieren niet. Op 1 maart is de regeling ingegaan. In de maand april is de heffing dubbel zo groot als de daarop volgende maanden, namelijk € 480,- per GVE. Dit komt overeen met circa 60 cent per kg melk. Er zijn vijf heffingsperiode van 2 maanden. Door telkens in de tweede maand van elke periode te voldoen aan de doelstelling/referentie is het mogelijk om de heffing van de eerste maand weg te werken (zie dit rekenvoorbeeld). Meer informatie over heffingen en bonussen kunt u vinden in dit artikel.

Fosfaatrechten in 2018
Een hogere melkproductie per koe leidt tot een hogere fosfaatproductie, maar heeft geen nadelig effect voor het fosfaatreductieplan van 2017. Bij het voldoen aan het huidige fosfaatreductieplan is het van groot belang om een doorkijk te maken naar 2018 en het fosfaatrechtenstelsel. Bedrijven die gaan uitbreiden in fosfaatrechten zullen het percentage jongvee tijdig op peil moeten hebben om in 2018 voldoende aanwas te hebben. Om eind 2017 te kunnen anticiperen is het verstandig om nu al een goed onderbouwd (financieel) plan te maken waarbij rekening wordt gehouden met financiering van fosfaatrechten. Ook (gedeeltelijke) bedrijfsovername is soms een aantrekkelijke optie voor zowel stopper als uitbreider.

Vleesvee en jongvee
Vleesveehouders en jongvee-opfokkers mogen niet meer vrouwelijk vee (uitgedrukt in GVE) houden dan op de peildatum 15 december 2016. Vleesveebedrijven die tevens melkproducent zijn worden als melkveebedrijf beoordeeld. Er zijn vijf tweemaandelijkse periodes vanaf maart. Indien het aantal GVE in de tweede maand van de periode (vanaf april dus) groter is dan de GVE-bezetting op 15 december volgt er in die maand een heffing van € 480 per GVE. De regeling is niet van toepassing op vleeskalverenhouders indien ze uitsluitend runderen jonger dan een jaar houden welke uitsluitend door de houder worden afgevoerd naar de slacht. Indien op geen enkele dag meer dan vijf runderen worden gehouden of niet meer dan twee vrouwelijke runderen zijn aangevoerd dan is bedrijf vrijgesteld. Dat geldt ook voor uitsluitend uitbreiding door eigen aanwas.

Bezwaar en knelgevallen
Een bezwaar maken tegen de regeling is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen een besluit vanuit deze regeling. Dit kan bijvoorbeeld het besluit zijn betreffende een ingehouden heffing op de melkgeldafrekening van april. Naar verwachting zijn er ook een aantal bedrijven die tegen de regeling gaan strijden met een gang naar de rechter. Om in aanmerking te komen voor een knelgevallenregeling zal de veehouder moeten aantonen dat het referentieaantal (melkvee op 2 juli 2015 of overig vee op 15 december 2016) tenminste 5% lager is dan de periode daarvoor door bouwwerkzaamheden, vernieling van melkveestallen, diergezondheidsproblemen, ziekte of overlijden. Ook bij bedrijfsovername van een beëindigd bedrijf kan de knelgevallenregeling van toepassing zijn. Een verzoek om hiervoor in aanmerking te komen dient voor 1 april 2017 te worden ingediend (of uiterlijk 1 maand na bedrijfsoverdracht indien de overdracht na 1 maart 2017 heeft plaatsgevonden). Aanvullende informatie en formulieren voor deze meldingen staan op deze pagina van RVO. Ook voor in- en uitschaarders die de referentie willen verhogen staan op deze website de mogelijkheden beschreven.

Meer weten?
De adviseurs van AR Bedrijfsontwikkeling ondersteunen u bij de vertaling van de regeling naar praktisch advies, een bijpassende berekening met de AR-rekentool of het opzetten van de juiste strategie. Voor meer informatie, bel uw adviseur via 0317-499599 of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl.

Voorkom GVE-heffing voor uw melk- of vleesveebedrijf