Menu

Subsidieregelingen sanering en innovatie varkenshouderijen

24-5-2019

Voor varkenshouderijen die geuroverlast veroorzaken in de concentratiegebieden oost en zuid is er een saneringsregeling opgezet. Er komt nu eerst een subsidieregeling voor sanering en later komt er een aparte subsidieregeling voor innovaties.

Locaties die voor saneringssubsidie in aanmerking komen, mogen niet langer meer gebruikt worden voor intensieve veehouderij. De stallen moeten worden gesloopt. Dit betekent dat deze stallen hun waarde volledig verliezen. De subsidie betreft een deel van dit waardeverlies, namelijk 65% van de gecorrigeerde vervangingswaarde. Deze waarde wordt berekend door de stal in 40 jaar af te schrijven van € 470 per m2 naar € 94 (restwaarde 20%). Een stal van 20 jaar oud heeft dan een gecorrigeerde vervangingswaarde van € 282 per m2. Daarvan wordt 65% vergoed. De varkenshouder beurt tevens een marktconforme vergoeding voor de varkensrechten.

Geurscore en voorwaarden
Om in aanmerking te komen moet de varkenshouderij een minimale geurscore hebben. Deze geurscore is afhankelijk van de geuremissie, de afstand tussen varkenshouderij en woningen in een straal van 1.000 meter en het aantal woningen dat hiervoor wordt aangemerkt. Bij overschrijving van het budget komen bedrijven met de hoogste geurscore het eerst in aanmerking.

Daarnaast zijn er een aantal vereisten waaraan moet worden voldaan. Zo moeten bedrijven daadwerkelijk de laatste 5 jaar voor de sluiting onafgebroken zijn gebruikt als varkenshouderij en vergunningen en stalsystemen moeten aan de wettelijke vereisten voldoen. Deelnemers aan de stoppersregeling van Actieplan Ammoniak zijn uitgesloten. Sanering betekent vervolgens stoppen met varkens, mestkelders leeg, gebouwen gesloopt, de omgevingsvergunning wordt ingetrokken en de bestemming van de locatie gewijzigd.

Mogelijkheden
Deelnemers aan de regeling verplichten zich dat er op de betreffende locatie in de toekomst geen intensieve veehouderij meer plaatsvindt. Het wordt daarmee concreet verboden om varkens, pluimvee, konijnen, vleeskalveren, vleesstieren, geiten of nertsen te houden. Melkrundvee, schapen, paarden en akkerbouw blijven wel tot de mogelijkheden behoren. Varkenshouders die overwegen om mee te doen aan deze regeling doen er goed aan om in overleg met gemeente en provincie te kijken naar toekomstige gebruiksmogelijkheden.

Ook subsidie voor innovatie
Er is € 120 miljoen bestemd voor het saneren/beëindigen van varkenshouderijen en € 60 miljoen voor het verduurzamen en innoveren, waarvan € 40 miljoen voor de varkens-, € 15 miljoen voor de pluimvee- en € 5 miljoen voor de melkgeitenhouderij. De overige € 20 miljoen is opgesplitst in € 12 miljoen uitvoeringskosten en € 8 miljoen voor verschillende maatregelen in het kader van de Wet verbod pelsdierhouderij. Voor het verduurzamingsspoor volgt nog een aparte subsidieregeling. Subsidieaanvragen voor de saneringsregeling kunnen worden ingediend van 15 augustus tot en met 30 september.

Ingrijpende beslissing
Het beëindigen van een varkenshouderij is een zeer ingrijpende beslissing waarbij tal van factoren een rol spelen, zoals persoonlijke aspecten, financieel-economische, toekomstperspectief en praktische zaken in de uitvoering. In het geheel van overwegingen kan AR Bedrijfsontwikkeling een ondersteunde rol vervullen. Bijvoorbeeld met vragen over de toepassing van de regeling, de geurscore, mestbeleid, toekomstperspectief op de locaties, regelen van vergunningen en bestemmingsplan.

Meer weten?
Neem dan contact op met de adviseurs van AR Bedrijfsontwikkeling of stuur een mail.

Subsidieregelingen sanering en innovatie varkenshouderijen
Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route