Menu

Stikstofbeleid: waar liggen de kansen?

1-5-2020

De verlening van natuurvergunningen wordt zeer langzaam uit de stikstofimpasse gehaald. De minister kwam vorige week met een breed investeringspakket voor natuurmaatregelen en (bron)maatregelen. Waar staat de veehouderij nu? Wat zijn de mogelijkheden?

Afgelopen winter kwam de vergunningverlening geleidelijk op gang. Zie artikel ‘Stikstofbeleid nieuwe vergunningen’. Eerst werd interne saldering mogelijk; eind januari mocht het rekenmodel Aerius weer breed worden toegepast. De mogelijkheden met externe saldering werden in de wachtkamer geplaatst en daar staan ze nog steeds.

Wel reductie, toch stikstofimpasse

Al in 2008 werd het stikstofbeleid door de Raad van State omver geduwd. In de jaren daarvoor, maar vooral ook vooral daarna is er veel geïnvesteerd in emissiearme technieken. Vanaf 1 januari 2013 heeft elke varkens- en pluimveehouder de emissie op zijn bedrijf gereduceerd tot het niveau van het Besluit emissiearme huisvesting. Dit is vaak meer dan een halvering van de stikstofemissie per dierplaats. Ondanks de behaalde reducties, strandde het stikstofbeleid telkens bij de rechter. Daarmee is op juridisch vlak een stikstofimpasse gecreëerd en is er een forse uitdaging om bedrijfsontwikkeling mogelijk te maken.

Stikstofsaldering

Interne saldering (binnen het bedrijf) van ammoniakemissie is toegestaan zolang de stikstofdepositie op natuur maar niet toeneemt. Bedrijven die extra ontwikkelingsruimte van buitenaf nodig hebben, zullen moeten wachten op de mogelijkheden van externe saldering. Daarbij lijkt de minister aan te willen sturen op een gecontroleerde, gebiedsgerichte aanpak waarbij provincies deze externe saldering kunnen goedkeuren of afkeuren. Voor bedrijven met een PAS-melding is het vooralsnog wachten op de legalisering conform de kabinetsplannen, maar dat zal nog enige tijd duren.

Beweiden is vergunningsvrij

De koe in de wei blijft vergunningsvrij. De gezamenlijke provincies geven aan dat dit integraal onderdeel uitmaakt van de normale bedrijfsvoering. Beweiden van vee heeft een gunstig effect op de stikstofemissies. Bij een ruime beweiding van minimaal 720 uur per jaar wordt dit effect in de emissieberekeningen verrekend in een 5% lagere stalemissie voor melkvee. Voor veehouders die deze reductie op de stalemissie toepassen blijft uiteraard dit minimum aantal uren beweiden gelden.

Bronmaatregelen

Het kabinet maakt gedurende 10 jaar geld vrij voor stikstofdoelstellingen. Het grootste deel van het geld gaat naar versterking van de natuur, maar ook een deel  gaat naar bronmaatregelen voor industrie, energie, bouw en landbouw. De genoemde bronmaatregelen voor de landbouw zijn onder andere koeien langer in de wei, innovatieve maatregelen, ander voer en financiële regelingen voor boeren die willen omschakelen of stoppen. Inhoudelijk is er nog veel onzeker; de contouren worden slechts grof geschetst. Er komen normen voor ruw eiwit en de conceptregeling daarvan zal binnenkort gepubliceerd worden. Ook staat een beëindigingsregeling gepland voor bedrijven die willen stoppen en boven een bepaalde drempelwaarde aan stikstofbelasting zitten. Er worden in het land ook diverse nieuwe duurzame stalconcepten ontwikkeld voor varkens, melkvee, kalveren en pluimvee waarbij wordt gelet op zowel stikstof, geur als CO2.

Maatwerk

Bedrijfsontwikkeling is daarmee maatwerk: vanuit de uitgangssituatie zoeken naar een gezonde toekomst. Dat is balanceren tussen technische mogelijkheden, de directe omgeving, juridische haalbaarheid en vooral de persoonlijke ambitie en een gezond verdienmodel.

Vragen of meer weten?

De specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling ondersteunen u graag met maatwerk per bedrijf. Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bel met Gert-Jan Vliem, telefoon 06-53573429 of Harold Vogels, telefoon 06-55331109.

 

Gerelateerde artikelen

Stikstofbeleid nieuwe vergunningen
Stikstof houdt vergunningen in de tang
Vergunning Wet natuurbescherming zonder PAS
Streep door pas, gevolgen voor boer wrang
Uitspraak Europees hof over pas-vergunning

Afbeelding: Logo_Bedrijfsontwikkeling_FC
Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route