Menu

Stikstofbeleid nieuwe vergunningen

18-12-2019

Vorige week hebben alle provincies nieuwe beleidsregels vastgesteld met de bedoeling om vergunningverlening weer mogelijk te maken. Deze week is de Spoedwet goedgekeurd en er iets meer duidelijkheid gekomen over de wijze waarop PAS-meldingen worden gelegaliseerd.

De effecten op bedrijven zijn zeer uiteenlopend. De beleidsregels zijn van belang bij nieuwe vergunningsaanvragen (intern en extern salderen). Ook is er een Spoedwet over onder andere de verlaging van de maximumsnelheid op autowegen en voermaatregelen. En voor bedrijven die te goeder trouw een PAS-melding hebben gedaan worden deze PAS-meldingen gelegaliseerd.

Legalisatie PAS-meldingen
De PAS-regels schreven in bepaalde situaties voor dat er geen vergunning werd verleend, maar werd volstaan met een PAS-melding. Door de uitspraak van de Raad van State heeft deze PAS-melding geen waarde meer. PAS-meldingen worden nu gelegaliseerd, voor zover het project op 29 mei 2019 volledig gerealiseerd was. Nog niet volledig gerealiseerde projecten, waarbij op 29 mei aantoonbaar stappen waren gezet tot volledige realisatie of projecten met onomkeerbare investeringsverplichtingen op 29 mei kunnen ook worden gelegaliseerd. De legalisatie staat voor 2020 op de agenda van het kabinet.

Intern of extern salderen
Nieuwe vergunningen voor agrarische bedrijven kunnen worden verleend met interne en/of externe saldering. In gevallen waar binnen de bedrijfslocatie het project uitvoerbaar is, zonder dat er sprake is van een toename van stikstof, is er sprake van intern salderen. Dat kan bijvoorbeeld door emissiearme huisvesting toe te passen. Als er stikstof van andere bedrijven wordt betrokken, is er sprak van extern salderen.

Referentiesituatie en intern salderen
Bij het aanvragen van een nieuwe vergunning wordt als basis de referentiesituatie genomen. Meestal is dat een NB-wet vergunning of een omgevingsvergunning met VVGB. Als er geen vergunning is, geldt de toestemming die er was ten tijde van aanwijzing van het betreffende Natura-2000-gebied. Dit kan bijvoorbeeld de laagste milieuvergunning/melding zijn die geldt vanaf die aanwijzingsdatum (periode 1994-2004). Bij intern salderen wordt niet alle stikstof meegerekend, zoals bijvoorbeeld die van niet-gerealiseerde stallen. Er zijn uitzonderingen en die gelden voor nog niet volledig gerealiseerde stallen, waarbij op 13 december aantoonbaar stappen waren gezet tot volledige realisatie van de vergunde situatie of projecten waar op 13 december sprake was van onomkeerbare investeringsverplichtingen voor realisatie van die vergunde capaciteit. Ook als de nieuwe vergunning betrekking heeft op verdergaande N-emissie reducerende voorzieningen, kan de nog niet gebouwde stal toch worden meegerekend. Stallen in een saneringsregeling en stikstof die uitstijgt boven het niveau van het Besluit emissiearme huisvesting wordt eveneens niet meegerekend.

Extern salderen
Veehouders die een gedeelte van het bedrijf willen beëindigen, kunnen de vergunde activiteiten onder voorwaarden overdragen aan anderen. Ook bij extern salderen kan alleen gebruik worden gemaakt van gerealiseerde stallen die op het moment van indienen van de aanvraag nog volledig intact zijn. Bedrijven in regelingen als de Saneringsregeling varkenshouderij of de stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij kunnen niet extern salderen. Ook hier geldt dat stikstof boven het niveau van het Besluit emissiearme huisvesting niet meetelt. Van alle stikstof die wel meetelt, kan 70% van die N-emissie worden overgedragen. Omdat na de overdracht van stikstof er op geen enkel punt een toename van stikstofdepositie mag zijn, zal er van die 70% slechts een klein gedeelte netto benutbaar zijn. Naarmate de stopper en uitbreider dichter in elkaars omgeving zijn gelegen, zal het benutbare deel groter zijn. Bedrijven met dier- en fosfaatrechten kunnen voorlopig niet extern salderen. Er is wetgeving in de maak om deze dier- en fosfaatrechten in te kunnen nemen bij extern salderen. Met deze regels wordt extern saldering sterk ontmoedigd.

Aerius rekenmodel
Aerius is het rekenmodel waarmee de stikstofdepositie wordt berekend. De huidige versie van Aerius kan nog niet worden toegepast voor situaties met mechanische ventilatie, met verticale uitstroom en voor bedrijven binnen 3 kilometer van kwetsbare natuur.

Voermaatregelen
Via de Spoedwet komt er een grondslag om stikstofemissie via voermaatregelen terug te dringen. De wijze waarop is niet bekend.

Vragen of meer weten?
In dit artikel hebben we geprobeerd om de complexe materie vereenvoudigd weer te geven. Voor specifieke vragen staan de specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling voor u klaar. Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bel met Gert Jan Vliem, tel 06- 53573429 of Harold Vogels tel 06-55331109.

Gerelateerde artikelen:
Beleidsregels nieuwe natuurvergunningen
Stikstof houdt vergunningen in de tang

Stikstofbeleid nieuwe vergunningen