Menu

Provincies actief met intrekking PAS-vergunningen

1-3-2019

Diverse provincies starten met het gedeeltelijk intrekken van de PAS-vergunningen. Dit treft uitsluitend bedrijven die bij de verlening van een vergunning Wet Natuurbescherming ontwikkelingsruimte is toegekend, maar deze niet binnen 2 jaar hebben gerealiseerd.

Het Programma Aanpak Stikstof is sinds 1 juli 2015 in werking. Vergunningen die sinds die datum zijn aangevraagd zijn getoetst aan het PAS. In veel gevallen is daarbij een uitbreiding aangevraagd waarvoor ontwikkelingsruimte is toegekend. Het gedeelte van de ontwikkelingsruimte dat niet is gerealiseerd kan de provincie intrekken. Als kan worden aangetoond dat de stallen werkelijk zijn gerealiseerd en de dieren werkelijk zijn gehouden binnen de tweejaarstermijn dan vindt er geen intrekking plaats. Als het uitbreidingsplan niet is gerealiseerd, maar wel aantoonbaar is dat de uitbreiding eraan zit te komen, dan kan de provincie extra tijd geven om het plan te realiseren

Niet voor alle vergunningen
De zogenaamde 'Aanpak Tweejaarstermijn PAS' geldt niet voor alle toestemmingen in het kader van de Wet Natuurbescherming. Vergunningen die voor 1 juli 2015 zijn aangevraagd hebben niet te maken met het PAS en dus ook niet met intrekking. Bedrijven met een PAS-melding of een toestemming via de omgevingsvergunning (met VVGB) vallen vooralsnog buiten deze aanpak.

Realisatie van uitbreiding
Onder realisatie wordt verstaan:

  • dat de staluitbreiding gereed is;
  • de voorgeschreven systemen (zoals luchtwassers en beluchtingssystemen) zijn geplaatst en adequaat functioneren;
  • vergunde diersoorten en dieraantallen op structurele basis aanwezig zijn.

Met deze aanpak wil de provincie voorkomen dat bedrijven onnodig de schaarse ontwikkelingsruimte bezet houden en deze niet benutten. In de praktijk kunnen er diverse redenen zijn geweest waarom de plannen niet zijn gerealiseerd. Een veel voorkomende reden in de melkveehouderij is bijvoorbeeld het ingestelde fosfaatplafond waardoor ontwikkelingen niet binnen de tweejaarstermijn werden gerealiseerd.

Heeft u vragen? 
Heeft u te maken met het voornemen tot intrekking dan is het belangrijk om tijdig te reageren. Heeft u een specifieke vraag over uw bedrijf, neem dan contact op met een van onze specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl.

Gerelateerde artikelen:
Uitspraak Europees hof over pas-vergunning
Verschil emissiereductie veestallen in Brabant versus landelijk

Provincies actief met intrekking PAS-vergunningen