Menu

Nieuwe mestnormen, invloed wisselend

7-2-2020

Nieuwe normen en inzichten leiden in 2020 tot gewijzigde berekening van mestproductie en plaatsingsruimte. De invloed van nieuwe normen is wisselend per bedrijfssituatie. Door gedurende het jaar het bemestingsplan actueel te houden, behoudt u inzicht in uw mestsituatie.

Melkproductie bepaalt mestproductie

Niet de afgeleverde melk maar de werkelijk geproduceerde melk is bepalend voor de mestproductie. Dit betekent dat RVO bij de fosfaatproductie niet alleen rekening houdt met melklevering aan de zuivelonderneming. Ook de melk voor kalveren, antibioticamelk, eigen gebruik en huisverkoop telt mee. Hierdoor valt zowel de stikstof- als fosfaatproductie mogelijk in een hogere staffel. Dit heeft gevolgen voor het aandeel mest dat op eigen grond kan worden geplaatst, berekening van mestverwerkingsplicht, grondgebondenheid en de benodigde fosfaatrechten. Er zijn geringe wijzigingen doorgevoerd in de beschrijving van de diercategorieën voor melkvee (cat. 100, 101 en 102). Deze wijzigingen hebben een gering effect.

Varkens en kippen

Voor varkens is de stikstofcorrectienorm fors verhoogd. Dit leidt tot een lagere stikstofproductie. Hierdoor zal het eventuele stikstofgat minder groot zijn of zelfs geheel niet meer voorkomen. Bij kippen zijn de stikstofcorrecties in geringe mate gewijzigd. Ook zijn een aantal dier- en eigebonden normen gewijzigd, maar de effecten op de stalbalans zullen gering zijn.

Geiten en paarden

De productienormen voor fosfaat en stikstof van geiten wijzigen, waarbij melkgeiten iets meer fosfaat en wat minder stikstof produceren. Voor paarden is er een toename van productieforfaits voor zowel stikstof en fosfaat.

Gebruiksnormen

De gewijzigde gebruiksnormen voor fosfaat leiden tot minder plaatsingsruimte bij percelen met fosfaattoestand ‘hoog’ en juist tot meer plaatsingsruimte bij fosfaattoestand ‘laag’ of ‘neutraal’. Zie daarvoor artikel: Veranderingen mestbeleid 2020. Om in aanmerking te komen voor de hogere fosfaatgebruiksnormen dienen er op 15 mei geldige grondmonsters te zijn en behoort de Gecombineerde Opgave juist te worden ingevuld. De gebruiksnormen voor stikstof zijn niet gewijzigd, maar het is vooralsnog wachten op toekenning van derogatie. Vanaf 16 februari is het weer toegestaan om drijfmest uit te rijden.

Vragen of meer weten?

AR Bedrijfsontwikkeling actualiseert voortdurend de bemestingsplannen voor veel deelnemers aan het project “AR Mineralen Inzicht”. Voor specifieke vragen staan de specialisten van AR bedrijfsontwikkeling voor u klaar. Wilt u dat AR Bedrijfsontwikkeling in 2020 uw bemestingsplan verzorgt, stuur dan een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bel met Dik Jaap Wentink, 06-13689803.

Afbeelding: Logo_Bedrijfsontwikkeling_FC