Menu

Informatieplicht energiebesparing uiterlijk 1 juli 2019

15-4-2019

Veel veehouderijen hebben de verplichting om voor 1 juli 2019 informatie te verstrekken aan RVO over energiebesparing. Om welke bedrijven gaat het? En wat moet je doen wanneer je tot die bedrijven behoort?

Het gaat om bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit en tevens meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas verbruiken. Deze bedrijven zijn al jaren verplicht energiebesparende maatregelen door te voeren met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar. Nieuw is dat uiterlijk 1 juli 2019 deze maatregelen aan RVO gerapporteerd moeten worden via het eLoket van mijn.rvo.nl. De RVO zorgt er vervolgens voor dat dit terechtkomt bij het juiste bevoegd gezag; in veel gevallen is dat de gemeente of omgevingsdienst. Elke vier jaar wordt een nieuwe melding gedaan.

Soort maatregelen
Het gaat om maatregelen zoals het isoleren van gebouwen, het toepassen van frequentieregeling bij ventilatie en het gebruik van ledlampen indien het aantal branduren hoog is. Veel van deze maatregelen zijn wellicht al genomen. Of een maatregel voor een bedrijf van toepassing is hangt onder andere af van de technische en economische randvoorwaarden die per maatregel beschreven zijn. Vervolgens moet beoordeeld worden of de maatregel op een zelfstandig of natuurlijk moment genomen wordt.

Moment van investeren
Een natuurlijk moment is een logisch investeringsmoment om de energiebesparende maatregel toe te passen. Dit betekent dat een verplichte maatregel uitgesteld kan worden als een bedrijf op een later moment investeringen doet waarbij deze maatregel wordt meegenomen, waardoor het nemen van een verplichte maatregel op dit moment niet terug te verdienen is (te korte terugverdientijd). Het aanschaffen van ledverlichting kan bijvoorbeeld worden uitgesteld, indien (binnenkort) de elektrische installatie ook wordt vervangen.

Alternatieve maatregel
Per energiebesparende maatregel is ruimte om een alternatieve maatregel te nemen. Bij een alternatieve maatregel moet aangetoond worden dat minstens dezelfde energiebesparing behaald wordt als met de betreffende maatregel uit de geactualiseerde Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML).

Dieraantallen
Het energieverbruik verschilt sterk per bedrijf. Het is daarom lastig om aan te geven bij welke dieraantallen deze ondergrens wordt overschreden. Met dieraantallen van circa 100 melkkoeien, 230 zeugen, 1.200 vleesvarkens, 15.000 legkippen of 25.000 vleeskuikens zit je al in de buurt van de grensoverschrijding. Type-c inrichtingen zijn vrijgesteld van de informatieplicht omdat ze al voorschriften hebben bij de omgevingsvergunning. Dit zijn onder andere bedrijven met meer dan 200 melkkoeien, 40.000 stuks pluimvee, 2.000 vleesvarkens of 750 zeugen.

Meer informatie
Op de RVO-site staat nog meer informatie over deze nieuwe regels. Wilt u meer informatie of hulp bij de informatieverstrekking, informeer dan bij de specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl.

Informatieplicht energiebesparing uiterlijk 1 juli 2019