Menu

Geen dierrechten melkvee, wel grondgebondenheid

13-12-2013

Voor melkveehouders komt er geen systeem van dierrechten nadat het melkquotum in 2015 verdwijnt. Dat stelt staatsecretaris Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. Het referentiejaar voor fosfaatproductie en -overschot wordt 2013. Een melkveebedrijf kan groeien ten opzichte van die referentie als het bedrijf voldoende grond heeft of als de extra mestproductie wordt verwerkt.

KringloopWijzer
Ook kan op bedrijfsniveau worden gestuurd op mineralenefficiëntie, bijvoorbeeld door aanscherping van fosfaatgehalten in voer. Een middel om hieraan sturing te kunnen geven is de KringloopWijzer.

NBW- en Omgevingsvergunning
Door dit beleid komt er niet meer mest op de markt en wordt voldaan aan de gebruiksnormen voor grond. Niet alleen de mineralen via de mest zijn bepalend, ook de ammoniakemissie speelt een rol van betekenis. De landelijke normen en emissieplafonds zijn mede bepalend voor de mogelijkheden van bedrijfsontwikkeling. Een passende omgevingsvergunning en NBW-vergunning blijven een heel belangrijke voorwaarde. De sector hoopt dat er met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) een passend beleid gaat komen.

Varkens en pluimvee
Het beleid van dierrechten voor varkens en pluimvee blijft voorlopig gehandhaafd en wordt in 2016 geëvalueerd.

Wat betekent dit beleid voor uw bedrijf?
Informeer bij uw adviseur van AR Bedrijfsontwikkeling: 0317 499599 of info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl.

Afbeelding: Logo_Bedrijfsontwikkeling_FC
Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route