Menu

Gecombineerde Opgave 2020

5-3-2020

De Gecombineerde Opgave (GO) vraagt dit jaar meer alertheid. De GO is belangrijk voor subsidie/betalingsrechten (van nu en in de toekomst). Ook is de GO belangrijk voor het optimaal benutten van de ruimte binnen de mestregels. AR Bedrijfsontwikkeling ondersteunt niet alleen bij mestbeleid en vergunningen, maar ook bij GO. Daarom geven we u een reeks van tips.

Om de mogelijkheden met landbouwsubsidies, plaatsingsruimte mest en overige mestzaken zo optimaal mogelijk te regelen, lijkt een correcte invulling van de Gecombineerde Opgave (GO 2020) belangrijker te worden. Dit jaar zijn er ook extra vragen toegevoegd voor de Europese Landbouwtelling. GO 2020 kan worden ingevuld in de periode van 1 maart t/m 15 mei 2020.

Mestopslag
Dit jaar zijn er extra vragen over de mestopslagcapaciteit. Daarbij dient het type opslag te worden aangegeven. Ook wordt gevraagd hoeveel procent van de mest er in opgeslagen is en wat de capaciteit van die opslag in maanden is. Daarmee kan worden gecontroleerd of wordt voldaan aan de vereiste opslag van 7 maanden. Uiteraard is het ook van belang dat praktijk en vergunningen op elkaar aansluiten.

Bemesting
Is er in 2019 mest uitgereden op eigen land dan wordt gevraagd op welke teelt de mest is uitgereden en wat de verdeling in procenten is. De gegevens zijn in grote mate af te leiden vanuit het bemestingsplan en de mestboekhouding. Ook zijn er vragen over de wijze van mest uitrijden.

Dieren en productie
Er zijn dit jaar vragen over eventuele verkoop aan consumenten, productiedoel (melk of vlees), melkproductie (geleverd en overig), huisvestingssysteem, RAV-code en additionele technieken. In sommige gevallen worden dieraantallen per UBN, productiedoel, locatie of huisvestingssysteem gevraagd. Bij al deze vragen dient er aansluiting te zijn met uw mestboekhouding en/of vergunningen. Want, zoals in het verleden wel vaker is gebeurd, kunnen toekomstige rechten hiervan afhangen.

Fosfaatdifferentiatie en grondmonsters
Vanaf dit jaar zijn er 5 klassen fosfaattoestand: arm, laag, neutraal, ruim en hoog. Zie ook ons artikel Veranderingen mestbeleid 2020. De grondanalyse is geldig tot vier jaar na monstername. Fosfaatdifferentiatie en reparatie vraagt u aan in GO door de vinkjes goed te zetten. Let op: uiterlijk 15 mei moeten de PAL- en Pw-waarden van de grond zijn opgegeven via GO. Niet invullen betekent dat bij de mestboekhouding ‘fosfaatklasse hoog’ moet worden aangehouden.

GLB-subsidie
Het aanvragen van de uitbetaling van de betalingsrechten regelt u via de Gecombineerde Opgave. Bent u vrijgesteld van vergroeningseisen dan krijgt u vergroeningsbetaling uitbetaald. In andere gevallen zijn er de eisen van gewasdiversificatie en ecologisch aandachtgebied. Denkt u ook aan de mogelijkheden van extra betalingen voor jonge landbouwers?

Voorkom vervallen betalingsrechten
Met ingang van 2020 zijn er gewijzigde regels voor het vervallen van betalingsrechten aan de nationale reserve. Betalingsrechten vervallen als u er twee jaar lang geen subsidiabele grond voor heeft. Dat is in zeer veel gevallen dus per 15 mei 2020. In het artikel Overschot betalingsrechten vervalt in 2020 leest u hoe u vervallen betalingsrechten kunt voorkomen. Heeft u een overschot of tekort aan betalingsrechten? AR Bedrijfsontwikkeling regelt uw (ver)koop of (ver)huur op deskundige en vertrouwde wijze.

Wat kan AR voor u doen?
Het invullen van GO 2020 dient nauwkeurig te worden gedaan, omdat het voor veel (controle)doeleinden gebruikt kan worden en een korting op betalingsrechten dient te worden voorkomen. Wij helpen u graag. Als u al meedoet aan AR Mineralen Inzicht (mestboekhouding), dan is het voor ons mogelijk om u op efficiënte wijze en tegen gereduceerde kosten te ondersteunen. Daarmee wordt de basis gelegd vor een correctie mestboekhouding. Uiteraard bemiddelen wij ook in betalingsrechten als dat nodig is.

Vragen of meer weten?
RVO heeft een checklist GO 2020 gemaakt die u helpt bij het verzamelen van de benodigde gegevens. Heeft u advies of ondersteuning nodig dan staan de specialisten van AR Bedrijfsontwikkeling voor u klaar. Stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl of bel met Dik Jaap Wentink 06-13689803 of Aline van Brummelen 06-26944502.

Gerelateerde artikelen:
Overschot betalingsrechten vervalt in 2020
Nieuwe mestnormen, invloed wisselend
Veranderingen mestbeleid 2020
Eisen grondanalyse wijzigen

Gecombineerde Opgave 2020