Menu

Fosfaatrechten kopen of verkopen

23-6-2017

Op 1 januari 2018 zullen fosfaatrechten worden verstrekt en deze zijn vrij verhandelbaar. Hier en daar worden nu al afspraken gemaakt om in 2018 tot overdracht van rechten te komen. Voor een zorgvuldige transactie is de juiste informatie van groot belang. AR Bedrijfsontwikkeling bemiddelt en adviseert bij aan- en verkooptransacties tussen veehouders.

De nieuwe wet is op 9 juni 2017 gepubliceerd. Het fosfaatreductieplan van 2017 zal naar verwachting in 2018 plaats maken voor een nieuw systeem dat vergelijkbaar wordt met de productierechten voor varkens en pluimvee. Overdracht van rechten is pas mogelijk als de wet in werking is getreden, maar het staat ondernemers vrij om daar nu al afspraken over te maken.

Verhandelbaar
Fosfaatrechten worden net als varkens- en pluimveerechten verhandelbaar. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in benutbare en niet-benutbare rechten. Kopers laten belangstelling zien als het rendement oplevert. Sommige veehouders zullen alleen de generieke korting opnieuw opvullen door aankoop van rechten, zodat ze weer op het niveau van 2015 produceren. Bedrijven die groeien in melkkoeien moeten ook voldoende capaciteit beschikbaar hebben voor zaken als jongveestalling, mest- en voeropslag en beschikbare machines en arbeid. Ook de beschikbaarheid van ruwvoer (teelt of aankoop), mestafzet en grond zijn belangrijke factoren. Aankoop van fosfaatrechten is vaak niet afdoende, want de uitbreiding moet ook passen binnen de ‘Wet grondgebonden groei melkveehouderij’. Gebruik van voldoende grond en het regelen van voldoende mestverwerking in de vorm van bijvoorbeeld VVO’s zijn eveneens voorwaarden. Over de fiscale aftrekbaarheid van rechten is nog geen zekerheid.

Fosfaatrechtenstelsel
Heeft u een landbouwbedrijf op het moment dat het nieuwe fosfaatstelsel van kracht is? En had u melkvee op 2 juli 2015? Dan kunt u fosfaatrechten krijgen. Het gaat om ‘melkvee’ in de categorieën 100, 101 en 102 en daardoor valt ook jongvee voor de vleesveehouderij. Afhankelijk van de dieraantallen op 2 juli 2015 en de gemiddelde melkproductie per koe in 2015 worden de rechten vastgesteld en zal er een generieke korting plaatsvinden waarvan de hoogte nog niet bekend is. Bij de mate van generieke korting wordt wel rekening gehouden met de mate van grondgebondenheid in 2015. Met grond die nadien eventueel in gebruik is genomen wordt geen rekening gehouden. De uitgangspunten van uw eigen bedrijf zijn te raadplegen op mijn.rvo.nl.

In de wet zitten verder regelingen voor knelgevallen, bedrijfsovernames en bedrijven die op 2 juli 2015 uitschaarden.

De adviseurs van AR bedrijfsontwikkeling bespreken graag uw specifieke bedrijfssituatie en bemiddelen bij aan- en verkoop van fosfaatrechten. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via 0317-499599 of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl.

Afbeelding: Logo_Bedrijfsontwikkeling_FC
Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route