Menu

Beleidsregels nieuwe natuurvergunningen

14-10-2019

In de stikstofbrief van 4 oktober 2019 schetst Schouten de contouren van het nieuwe stikstofbeleid. De nieuwe beleidsregels, zoals deze week bekend geworden, leiden tot inperking van de niet benutte ruimte bij het verlenen van nieuwe natuurvergunningen.

Met het afromen van niet benutte ruimte gaan de nieuwe beleidsregels dus verder dan aangekondigd in de brief van 4 oktober. De nieuwe regels gelden voor nieuwe vergunningen. Bedrijven met een geldige vergunning kunnen deze gewoon blijven uitvoeren conform die vergunning. Stoppende bedrijven kunnen ammoniakrechten overdragen aan andere bedrijven, middels extern salderen.  

Vergunningverlening beperkt op gang
Vanaf 11 oktober komt de vergunningverlening weer op gang. Voor wijzigingen op het bedrijf kan dan weer toestemming worden verleend als er geen toename van stikstofbelasting is op de natuur en wordt voldaan aan de nieuwe beleidsregels. Dat kan worden bereikt met intern salderen (salderen op dezelfde locatie) of extern salderen (salderen tussen locaties) en aangetoond met een Aerius-berekening. Helaas kan de huidige versie van Aerius nog niet worden toegepast voor situaties met mechanische ventilatie, met verticale uitstroom of bedrijven binnen 3 kilometer van kwetsbare natuur.

Intern salderen
Er kan uitsluitend intern worden gesaldeerd met de vergunde en feitelijk gerealiseerde capaciteit. De niet benutte ruimte wordt afgeroomd. Als een deel van de stalcapaciteit is gerealiseerd zonder toestemming dan geldt de vergunning en kan het meerdere niet gebruikt worden voor intern salderen. Als een vergunning ruimte biedt voor een grotere capaciteit dan gerealiseerd is, dan geldt de feitelijk gerealiseerde stalcapaciteit. In de regels zijn enkele uitzonderingen benoemd voor situaties waarop de veehouder zich kan beroepen. Het gaat bijvoorbeeld om situaties waarbij het project op 4 oktober 2019 nog niet volledig was gerealiseerd, maar er wel aantoonbaar stappen zijn gezet met het oog op volledige realisatie. Indien nog niet was aangevangen met de realisatie van de uitbreiding, maar er al wel aantoonbaar onomkeerbare (investerings)verplichtingen zijn aangegaan, geldt dat ook als uitzondering. De referentie voor nieuwe vergunningen wordt dan de feitelijk gerealiseerde en vergunde stalcapaciteit, maar alleen dat deel waarvoor het bedrijf beschikt over de benodigde productierechten. Het gaat dan om fosfaatrechten, varkensrechten, pluimveerechten en CO2-rechten. Melkveehouders die op 1 maart 2017 meer vee op stal hadden dan de verkregen fosfaatrechten en daarvoor ook de stalruimte al hadden gebouwd kunnen aanspraak maken op een hogere referentie. Ook de stikstofemissie die uitkomt boven de grenswaarde van het Besluit emissiearme huisvesting kan niet worden ingezet voor interne saldering.

Extern salderen
Bedrijven die willen uitbreiden kunnen ook ammoniakrechten betrekken van stoppende veehouders. Hiervoor zijn beleidsregels opgesteld. Uitgangspunt is dat alleen de vergunde en feitelijk gerealiseerd capaciteit kan worden verkocht. Daarvan wordt 30% van ammoniakemissie afgeroomd. Deelnemers aan de stoppersregeling Actieplan ammoniak en de warme sanering varkenshouderij kunnen geen gebruikmaken van externe saldering. Een bedrijf dat extern saldeert (ammoniakrechten overdraagt) moet de dierrechten en/of fosfaatrechten inleveren bij de overheid. Dit vergt een wijziging van de Meststoffenwet. Voor het intrekken van deze rechten lijkt door de overheid geen vergoeding betaald te worden. Dit houdt in dat het bedrijf dat middels externe saldering wil groeien, naast de aankoop van de ammoniak, ook de waarde van de rechten zal moeten vergoeden. Externe saldering lijkt hiermee een hele dure optie te worden.
Om te voorkomen dat bedrijven vooruitlopend op extern salderen hun rechten verkopen, wordt voor het inleveren van dier- en/of fosfaatrechten uitgegaan van het aantal rechten dat op 4 oktober 2019 op naam van het bedrijf staat (incl. geleasde rechten). In de provinciale beleidsregels wordt benoemd dat het stikstofsaldo alleen kan worden overgedragen als deze op 8 oktober 2019 nog werd benut. Bedrijven uit andere sectoren die stikstofruimte nodig hebben, kunnen ook groeien middels externe saldering met een landbouwbedrijf. De prijsdruk zal hierdoor nog groter worden.

Bekijk ook de brief van 4 oktober en de provinciale beleidsregels. Inmiddels heeft minister Schouten aangekondigd dat de provinciale regels in lijn worden gebracht met het kabinetsbeleid (brief van 4 oktober).

Meer weten?
Neem dan contact op met de adviseurs van AR Bedrijfsontwikkeling of mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl en wij nemen contact met u op.

Gerelateerde artikelen
Stikstof houdt vergunningen in de tang
Vergunning Wet natuurbescherming zonder PAS
Streep door PAS, gevolgen voor boer wrang
Uitspraak Europees hof over PAS-vergunning

Beleidsregels nieuwe natuurvergunningen
Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route