Menu

Beweiding

27-3-2020
Beweiding

Na een regenachtige winter, start de lente relatief koud en droog en daarmee ook het weideseizoen. De ervaring leert dat op tijd beginnen met weiden vaak het grootste succes oplevert. In de zomer, als de hitte het grootst is, kan dan een tijdje gestopt worden om daarna in de nazomer weer te starten.

De laatste jaren staat de beweiding weer volop in de belangstelling, mede door concepten die de melkfabrieken vragen. Om te beweiden zijn er verschillende beweidingssystemen. Het is belangrijk om te kiezen voor één systeem en hier dan ook aan vast te houden. De omstandigheden en de doelen van de veehouder bepalen de keuze voor het systeem. Belangrijke factoren zijn: beweidingsintensiteit, arbeid, maximale grasgroei, constante melkproductie en grasbenutting.

De systemen die door de WUR zijn uitgetekend zijn:

  1. Omweiden (2-3 dagen op een perceel weiden, dan volgende perceel)
  2. Standweiden (kort inscharen en dan 21 dagen op hetzelfde perceel)
  3. Stripweiden (iedere dag een nieuwe strook gras)
  4. Roterend standweiden (elke dag een ander perceel, na 4 dagen weer terug naar het eerste perceel)

Klik hier voor de uitleg en randvoorwaarden.

Roterend standweiden
De ervaringen met roterend standweiden zijn goed. Dit systeem is doorontwikkeld en wordt nu onder de naam Nieuw Nederlands Weiden uitgelegd. Afhankelijk van de intensiteit, de ligging van de percelen en de gewenste grasgroei, wordt de huiskavel verdeeld in weide- en maaiplatforms. Het weideplatform wordt in vier gelijke percelen opgedeeld, zodat de koeien iedere dag een ander perceel krijgen. Hiervoor moet wel de infrastructuur op orde zijn en moeten bemesting en maaien hierop afgestemd worden. Let op dat er iedere drie weken kunstmest wordt gestrooid om de noodzakelijke groei erin te houden. Klik hier voor meer informatie over Nieuw Nederlands Weiden. 

Vroeg starten
De ervaring leert dat het gunstig is om vroeg in het jaar te starten met beweiding. Het melkt dan makkelijk en er is in de loop van de zomer ruimte om op tijd op stal te gaan. Zorg wel dat het rantsoen en het krachtvoer afgestemd zijn op het weiderantsoen. Hier is vaak echt een eiwitbesparing te behalen. Om ook tijdens het weideseizoen de rantsoenen van de melkkoeien te voorzien van voldoende energie hebben we een nieuwe structuurmix ontwikkeld: Gras Structuurmix.

Gras Structuurmix
Gras Structuurmix (code: 24951ME3 en VLOG 35122ME3) is optimaal samengesteld voor een maximale benutting van het eigen weidegras. De energie in deze mix zorgt voor een rustige vertering, door het hoge aandeel geplette gerst in combinatie met bietenpulp en hullen. Als krachtvoeraanvulling in de voerbox, melkstal of melkrobot kan gekozen worden voor een structuurbrok. Deze zorgt door de bijzondere bewerking van grondstoffen voor een rustige vertering en gezond hARd melken.

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route