Menu

Voorgenomen wijzigingen 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 2021

20-5-2020
Voorgenomen wijzigingen 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn 2021

Minister Carola Schouten heeft een aantal wijzigingen van maatregelen uit het 6e  Actieprogramma Nitraatrichtlijn bekendgemaakt. Het gaat om maatregelen die in 2021 in zouden gaan. De belangrijkste wijziging voor de maisteelt is de volgende:

De verplichte drijfmestrijenbemesting in mais op zand- en lössgrond gaat niet door. Om toch een bijdrage te leveren aan het verminderen van stikstofuitspoeling onder mais is het vanaf 2021 niet meer toegestaan om vóór 1 april drijfmest toe te dienen op percelen waar mais geteeld gaat worden.

Uit eerder wetenschappelijk onderzoek bleek dat het toepassen van organische mest in de rij bij mais, met name bij lage bemestingsniveaus (huidige gebruiksnorm) leidt tot een verhoging van de stikstofefficiëntie, en daarmee een verlaagd risico op nitraatuitspoeling. Uit recent onderzoek en praktijkervaringen van agrariërs komt echter naar voren dat rijenbemesting niet leidt tot een hogere stikstofefficiëntie. Toegepast onder minder optimale omstandigheden kan het leiden tot verdichting van de bodem en daardoor zelfs tot minder opname van stikstof door het gewas. Het gevolg: een grotere kans op nitraatuitspoeling naar het grondwater. Het verplichtstellen van drijfmest rijenbemesting voor elke maisteler kan daardoor een averechts effect hebben. De zoektocht naar efficiëntere bemestingsmethoden bij de huidige bemestingsnormen blijft urgent. Uit datzelfde recente onderzoek op zandgrond (2016-2019) blijkt dat bij ruitzaai, waarbij de planten beter verdeeld worden over het veld, een iets hogere opbrengst wordt gerealiseerd, maar geen hogere N-opname. In Grondig Boeren met Mais zoeken we samen met de praktijk naar haalbare en uitvoerbare oplossingen om de mais toekomstbestendig te maken.

(bron wur)

Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route