Menu

Veranderingen mestbeleid 2020

8-1-2020

De mestbalans van 2019 wordt nu opgemaakt. Dit is tevens een goed moment om te kijken naar veranderingen voor 2020. Deze veranderingen hebben betrekking op mestbeleid en betalingsrechten.

De nieuwe gebruiksnormen vormen een van de belangrijkste veranderingen. Ook de kans op het vervallen van betalingsrechten is een aandachtspunt voor 2020. Derogatie 2020 kan op dit moment nog niet worden aangevraagd.

Jaarafsluiting 2019
De jaarafsluiting van 2019 bestaat uit het opgeven van aanvullend gegevens (o.a. mestvoorraden) en berekeningen waaruit blijkt dat u heeft voldaan aan de regels voor gebruiksnormen en mestverwerkingsplicht. Let er daarbij op dat de plaatsingsruimte goed berekend is, zeker als er sprake is van natuurgrond, derogatie, fosfaatdifferentiatie of fosfaatreparatie. De gehalten in de eindvoorraad worden bepaald door de analyseresultaten van de afgevoerde mest. Als die er niet zijn kunnen forfaitaire gehalten worden aangehouden. Zie ook ons artikel van vorig jaar.

Controleer de gegevens
In berekeningsprogramma’s worden tegenwoordig veel gegevens automatisch ingelezen, zoals gegevens van voer, grond en mest. Het is verstandig om deze gegevens te controleren. Bijvoorbeeld: staat alle mestafvoer correct en komen de voergegevens overeen met de mineralenoverzichten?

BEX-berekening
Ook de BEX-berekening is een aandachtspunt. Door meerdere droge zomers is er in veel gevallen sprake van hogere eiwitgehalten in graskuilen. Hierdoor kan het BEX-voordeel stikstof erg tegenvallen. BEX-rapporten dienen voor 1 februari gemaakt te zijn en nadien te worden bewaard.

AR Bedrijfsontwikkeling ontzorgt
Als AR Bedrijfsontwikkeling uw mestadministratie verzorgt, wordt uiteraard met zorg naar alle aandachtspunten gekeken.

Nieuwe gebruiksnormen
De gewijzigde gebruiksnormen voor fosfaat leiden op bedrijven tot minder plaatsingsruimte bij fosfaattoestand ‘hoog’ en tot meer ruimte bij fosfaattoestand 'laag' of 'neutraal'. Nieuw is de fosfaatklasse ‘ruim’. Een voorwaarde voor fosfaatdifferentiatie/reparatie is dat bedrijven dit tijdig melden en dat er daarvoor de juiste grondmonsters zijn genomen. Zie ook ons artikel ‘eisen grondanalyse wijzigen’.