Menu

PAS wordt aangepast, vergunningverlening Wnb opgeschort

26-5-2017

Voor vergunningsaanvragen Wet natuurbescherming worden voorlopig geen nieuwe ontwerpbesluiten en ontwerp vvgb’s (verklaring van geen bedenkingen) genomen als daarbij de stikstofdepositie op natuur toeneemt. Vanwege de actualisatie van het PAS hebben provincies en betrokken ministeries daartoe besloten. Dit heeft ook gevolgen voor ontwikkelingen in de veehouderij.

De actualisatie van het PAS (Programma Aanpak Stikstof) heeft onder andere betrekking op uniforme toetsing van leefgebieden in het rekenmodel AERIUS. Met dit rekenmodel wordt bepaald of er voldoende ontwikkelingsruimte stikstof is om vergunningverlening mogelijk te maken. Op 15 juni zal hierover verdere besluitvorming plaatsvinden.

Natuurvergunning
Vorige week heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een aantal gerechtelijke procedures tegen vergunning in de veehouderij. In die uitspraak wordt onder meer gevraagd of het PAS op grond van de Europese Habitatrichtlijn mag worden gebruikt voor het verlenen van natuurvergunningen. De andere uitspraak gaat over het weiden van vee en het bemesten van gronden, waarvoor vanwege het PAS niet langer een natuurvergunning nodig is. De Afdeling bestuursrechtspraak wil van het Hof van Justitie weten of deze activiteiten op basis van de Europese Habitatrichtlijn zonder vergunning mogen worden toegestaan. De Raad van State heeft tevens gesteld dat de onderbouwing van het PAS beter moet.

Onzekerheid
Voor veehouders die met de vergunning nog in een gerechtsprocedure zitten, betekent dit dat er voorlopig onzekerheid bestaat over de vergunningverlening. Als de vergunning Wet natuurbescherming definitief en onherroepelijk verleend is, dan zal dit geen gevolgen hebben. Voor bedrijven die een PAS-melding hebben gedaan is het van belang dat de Raad van State het PAS overeind houdt. Ook voor bedrijven die verder willen ontwikkelen en/of verduurzamen kunnen deze procedures verlammend werken.

Meer weten?
De adviseurs van AR bedrijfsontwikkeling bespreken graag uw specifieke bedrijfssituatie. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via 0317-499599 of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl.

 

PAS wordt aangepast, vergunningverlening Wnb opgeschort
Nieuwsbrief
Contact

Rijnhaven 14
6702 DT Wageningen
Postbus 610
6700 AP Wageningen

T 0317-499599
F 0317-499590
E info@argroep.nl

Bereken de route