Menu

Meer varianten bij bepalen mestvoorraad

16-12-2021

In januari zijn veel bedrijven verplicht om de eindvoorraad dierlijke mest 2021 op te geven via mijn.rvo.nl (aanvullende gegevens). Het stikstof- en fosfaatgehalte van deze mest worden bepaald volgens de ‘best beschikbare gegevens’. Welke zijn dat in uw geval? En wat zijn aandachtspunten?

Het spreekt voor zich dat er een methodiek is om de eindvoorraad te bepalen. Minder vanzelfsprekend is dat de eindvoorraad die in januari moet worden opgegeven bij RVO (opgave AGL: Aanvullende gegevens landbouwer) anders kan zijn dan bij de gebruiksnormencontrole.

Aanvullende gegevens landbouwer
RVO geeft aan dat de gehaltes in de eindvoorraad op drie manieren bepaald kunnen worden:

  1. Analyseresultaat gehele mestvoorraad
  2. Analyseresultaat afgevoerde mest
  3. Forfaitaire gehalten

De volgorde is volgens RVO belangrijk. U gebruikt de eerste manier als dat kan. Hieraan worden hoge eisen gesteld en daarom wordt daar in de praktijk weinig gebruik van gemaakt. Is de afgevoerde mest (deels) bemonsterd in dit jaar, dan neem je die. Is er geen bemonsterde mest, dan wordt uitgegaan van de forfaitaire gehalten.

Gebruiksnormencontrole
Bij controle op overschrijding van de gebruiksnormen worden door NVWA en RVO de gehalten anders bepaald dan bij de opgave Aanvullende Gegevens. Deze staan beschreven in het ‘Boetebeleid Meststoffenwet RVO’. RVO schrijft daarin: ‘Het boetebeleid van RVO is voortdurend in beweging en wordt bijgesteld naar aanleiding van concrete situaties en voortschrijdend inzicht’. Hier vindt u een tabel met mogelijke varianten (bron: boetebeleid RVO) bij de bepaling van de mestvoorraad. Uit deze tabel blijkt dat de beginvoorraad van het nieuwe jaar (voor gebruiksnormencontrole) gelijk moet zijn aan de eindvoorraad van AGL (en dus niet gelijk aan de eindvoorraad gebruiksnormencontrole). Bij het opstellen van uw bemestingsplannen houdt AR Bedrijfsontwikkeling rekening met de meest actuele beleidsregels van RVO.

Mestboekhouding zorgeloos geregeld
AR Bedrijfsontwikkeling verzorgt mestboekhoudingen voor veel veehouders. Meer informatie vindt u op deze pagina. Heeft u ook belangstelling? Bel ons op 0317-499599 of stuur een mail naar info@ar-bedrijfsontwikkeling.nl. Dan nemen wij contact met u op.

Meer varianten bij bepalen mestvoorraad