Algemeen
14 juni 2022

AR steunt protest stikstofplannen

De minister voor Natuur en Stikstof en de minister van LNV hebben op vrijdag 10 juni hun plannen gepubliceerd om te komen tot emissiereductie van stikstof. Wij maken ons samen met onze leden/afnemers zorgen over de toekomst van de agrarische sector.

Samen met onze leden/afnemers zullen we zoeken naar oplossingen om als sector toekomstperspectief te houden. Er is veel discussie over de rekenmodellen, op wiens schouders de opdracht komt te liggen (landbouw, verkeer, industrie etc.) en op welke wijze de reductie gerealiseerd moet worden (opkoop en onteigening versus innovatie). Deze discussie wordt breed gevoerd: bijvoorbeeld binnen de verschillende politieke partijen en bij provincies die het beleid moeten uitvoeren. Ook de landbouwsector heeft forse kritiek geuit en zal 22 juni actie gaan voeren. Wij ondersteunen deze actie van harte.

Innovatie

We vinden het belangrijk dat recht wordt gedaan aan de belangen van de agrarische sector. Nederland kent een van de sterkste landbouwclusters ter wereld waarin innovatie en efficiƫntie centraal staan. Daarom vinden we dat voor het stikstofprobleem enerzijds een oplossingsrichting gekozen moet worden die innovatie en verdere verduurzaming verkiest boven uitkoop en onteigening van boeren en anderzijds waarbij een eerlijke verdeling over sectoren plaatsvindt.

Toekomstperspectief

Als het aangekondigde beleid wordt doorgezet dan zal dat niet alleen grote gevolgen hebben voor het aantal boerenbedrijven in Nederland. Ook andere bedrijven in ons voedselsysteem zien door dit beleid hun toekomst onzeker worden. In een tijd waarin bedrijven juist willen investeren om bij te dragen aan andere maatschappelijke opgaven op het gebied van het klimaat en het milieu staat de druk op inkomens de verdere verduurzaming van onze voedselketen in de weg. Bij het zoeken naar een oplossing voor het stikstofdossier die wel op breed draagvlak kan rekenen, moet dan ook nadrukkelijk het toekomstperspectief van de agrarische sector in brede zin worden meegenomen.


Verdere verduurzaming van het voedselsysteem

Op die manier kan perspectief geboden worden aan boeren en ketenpartijen en tegelijkertijd worden gewerkt aan de verdere verduurzaming van ons voedselsysteem. AR levert daaraan graag een bijdrage door met boeren, collega diervoederbedrijven, overheid en ketenpartijen de komende jaren onder andere te blijven werken aan het verlagen van de CO2-footprint, het vergroten van het gebruik van bij- en restproducten en het terugdringen van ontbossing.

Menso Tijssen, voorzitter AR
Arjen van Nuland, algemeen directeur AR